z®ôm-¸Þ¼-hq¾-¿km-M-¤±ô-¾GÅ-mÅ-D-Å-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-¤Pº-Çkï- Í-¾×-ÅÛ-;ÙºÛ-G®ßG-¾G-ÇÀôz-I-Vïm-¤ô-ŸÛG-mP-GÅÞP-zÁh-ŸÛG-GmP-zŸG


2003-10-30
Share

{}ü üM-mG-GÛ-z®ôm-ºWâG-hô-h¤-ºôG-¤Û-¾ô- 33®¤-ŸÝGÅ-¥ôP-¤Dm-Vz-ÆÛh-ˆÛ-z®ôm-¸Þ¼-hq¾-¿km-M-¤±ô-¾GÅ-mÅ-D-Å-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-¤Pº-Çkï- Í-¾×-ÅÛ-;ÙºÛ-G®ßG-¾G-ÇÀôz-I-Vïm-¤ô-ŸÛG-mP- zôh-mP-GÛ-zôh-¤Û¼-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¤ïh-q-hP- MºÛ-z®ôm-DP-DG-mP-»ôh-qºÛ-zôh-¤Û-Vz-ÆÛh-ˆÛ-z®ôm-q-±ô¼-ÇkÝG-¢ôP-¤m¼-¤Tôh-GP-ºi-zbP-GÛ-»ôh-¤ïh-ÅôGÅ-ˆÛ-GÅÞP-zÁh-ŸÛG-GmP-zŸG hï-»P-Vz-ÆÛh-ˆÛ-z®ôm-¸Þ¼-hq¾-¿km-M-¤±ô-¾GÅ-mÅ-MºÛ-¤m¼-¤Tôh-ºôG-DôP-¼P-GÛ-Åô-»P-¤ïh-q-VGÅ-q-hP- Åô-±z-n¤Å-mÛ-¼P-hzP-GÛ-»Þ¾-hÝ-º‚ô¼-zºÛ-XïÅ-ÅÞ-M¾-uÛºÛ-ZïÅ-»PÅ-±ôGÅ-qÅ-GmP-z-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-ºIï¾-zXôh-GmP-bï-Åô-±z-n¤Å-ÇÀôz-yâG-±ô¼-hPôÅ-ÅÞ-¤ÛG-Çeôm-GmP-»ôh-q-hP- hï-zŸÛm-z®ôm-DP-mP-ÇkÝG-¢ôP-¤m¼-¤Tôh-GbP-»G-GÛ-¾G-V-DG-TÛG-ˆP-¤ÛG-Çeôm-GmP-zŸG- Vz-ÆÛh-ˆÛ-z®ôm-¸Þ¼hq¾-¿km-M-¤±ô-¾GÅ-mÅ-GÅÞP-zÁh-ˆÛ-¤fº-zÇkô¤Å-ÅÞ-¤fô-ÇÀôz-hïºÛ-ÇÀôz-yâG-n¤Å-mÛ-¤P-G®ôºÛ-»Þ¾-¼P-hzP-Tm-ŸÛG-mP-ÇÀôz-¢ôP-‚ïh-MãºÛ-Gô-Ç+zÅ-‚ãP-z¼-È-TP-zÅôh-m¤-Vïm-qô-»Ûm-ÇezÅ- ÇÀôz-¢ôP-»G-qô-‚ïh-hGôÅ-q-hP- w-¤-hP-hGï-Lm-¾-GÝÅ-z¯Û-ŸÝ-MãÅ-¤±ôm- »-¼z-z¸P-uôh-ˆÛ-¾¤-mÅ- ¤-ºôPÅ-mÝÅ-q-¿km-qºÛ-»Þ¾-¤Û-ŸÛG-»ôP-fzÅ-ÅÞ-ºzh-z¯ôm-‚ïh-hGôÅ-q-ÅôGÅ-ˆÛ-ÇÀôz-Çeôm-»P-GmP-zŸG- Vz-ÆÛh-ˆÛ-z®ôm-¸Þ¼-hq¾-¿km-M-¤±ô-¾GÅ-¤Û-¾ô- 33®¤-¼ÛP-zôh-mP-z®ôm-DP-hÝ-ŸÝGÅ-hGôÅ-‚ãP-»ôh-q-hP- M-¤ÛÅ-zôh-z®m-z¸ÞPÅ-‚Å-qºÛ-Zï¼-¾ïm-¾-zdïm-mÅ-DôP-GÛ-mP-¤Û- 39 »ôh-q-±P-¤-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-xÛm-»ôh-q-¼ïh- DôP-h-¾m-zB¼-hÝ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-mP-wïzÅ-fÞz-q-hï-mÛ- Í-¼ÛºÛ-mP-wïzÅ-fïPÅ- 26hï-VGÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།