z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-;¤-qÛºÞ-c¼-mÝÅ-q¼-mh-Bôm-GbôP-¤Dm- ¶ÍÛ-¼×-ÅÛ-º²â¾-hÝ-zTßG-¤Dm-mÛ-M-mG-GŸÝP-GÛ-‚-uôh-»Ûm-¾ÞGÅü


2003-10-30
Share

{}ü üzŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾-mÅ-Íï-qÛ-Gż-Çtï¾-¾Å-DP-GÛÅ-Çtï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-GŸÛ¼-z¸ÞP-‚Å-m- hqï¼-m- ¤ÛºÛ-G¸ÞGÅ-qôºÛ-mP- mh-ºzÞ-y-¼z-ºi-¤Ûm-º²â¾-XïÅ-mh-¼ÛGÅ-ºwï¾-ŸÛP- G¸ÞGÅ-GŸÛ-¤Û-zhï-z-z¸ô-z-mP-zŸÛm- z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-hP-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DP- º²¤-JÀÛP-GÛ-M¾-Dz-ºi-¤Ûm-mP-GÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-DG-GÛ- ;¤-qÛºÞ-c¼-fôG- ¹-z-ÇSôm-¤-mÅ-z¸ÞP-ºyâ¾-VºÛ-mÝÅ-q¼-mh-Bôm-GbôP-¤Dm- ;¤-qÛºÞ-c¼- ¶ÍÛ-¼-ÅÛ- º²â¾-hÝ-zTßG-Çeï-Gmôh-º±ï-Bï¾-fzÅ-‚Å-»ôh-q-hP- z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-hP-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-DG-GÛ-;¤-qÛºÞ-c¼-mP- ;¤-qÛºÞ-c¼- ¶ÍÛ-¼-ÅÛ-º²â¾-hÝ-zTßG-¤Dm-mÛ- M-mG-GŸÝP-GÛ-‚-uôh-»Ûm-q¼-zŸÝGÅ-ÇK¼-¿k-¼¤-Å-¾¼-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-zôh-¤ÛºÛ-;¤-qÛºÞ-c¼-¿eï-GmÅ-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-ºWÛGÅ-¤ïh-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ˆÛÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh- DôP-GÛÅ-GÅÞP-hôm-¿e¼-m- z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-DG-GÛ-;¤-qÛºÞ-c¼-mP-M-mG-mÅ-fôm-qºÛ- ÍÛ-¤×ï¾-º¤-JÀôG-ºyÛm-GmÅ-±ß¾-HÛÅ-Vïh-¤PGÅ-ÇkÛ¼-bï-º²â¾-»ôh-q-hP- JÀôG-ºyÛm-GmÅ-±ß¾-hï-±ô-»P- h¤ÛGÅ-»Þ¾-PïÅ-Tm-z¸ÞP-mÅ-hGôÅ-hzP-hP-¤fÞm-q-GŸÛ¼-z¸ÞP- z¸ôÅ-q-»Ûm-q-ÁïÅ-dôGÅ-fÞz-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- DôP-GÛÅ-¤Þ-¤fÞh-GÅÞP-hôm-¿e¼-m- z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-hP-º²¤-JÀÛP-GÛ-M¾-Dz-ºi-¤Ûm-DG-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-z®m-‚ô¾-GŸÝP-GÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DP- hï-zŸÛm- zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-DG-GÛ-;¤-qÛºÞ-c¼-fôG- M-mG-mÅ-JÀôG-ºyÛm-Mãh-mÅ-w¼-Lô¾-‚ïh-qºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-G®ô-zô-mÛ-z®m-‚ô¾-zôh-¤Û-±ô-hP- z®m-‚ô¾-zôh-¤Û-±ô¼-Mz-Bô¼-‚ïh-¤Dm-M¾-uÛºÛ-¼ôGÅ-±ôGÅ-DG-GÛ-fôG-¾- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Åô-Zݾ-Mz-ˆÛ-»ôh-q-hP- h¤ÛGÅ-ÅÞ-z;¼-mÅ-7uÛ-mô¼-7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-¤²h-ºyÛm-hP- ¤²h-ºV¼-Ç+ô¼-GmÅ-±ß¾-¤Dô-Iâz-‚ïh-ˆÛ-»ôG-¼ïh-ŸïÅ-Gž-zÁh-GmP-»ôh-q-¼ïh- »Ûm-mºP-h-¿eºÛ-ºV¼- M-mG-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-GôP-Gž-GmÅ-±ß¾-fôG-hGG-¾m-ÅôGÅ-±ß¼-ÇoP-¾m-ºV¼-GmP-¤Dm-‚ãP-¤ïh-q-¼ïh

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།