7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hï-¼ÛP-ZÛ-ÈôP-GÛ-M¾-Å-=ô-Eºô-¾-ŸzÅ-Åô¼-zhï-z¼-ºDôh-»ôh-qü


2003-10-31
Share

{}ü üzôh-ˆÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh-„À-m-¤ïh-q-7uÛ-mô¼-7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG- hï-¼ÛP-ZÛ-ÈôP-GÛ-M¾-Å-=ô-Eºô¼-¾-ŸzÅ-Åô¼-zhï-z¼-ºDôh-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hï-»P-ZÛ-ÈôP-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-ºfÞÅ-¤Û-n¤Å-ˆÛÅ-WÛ-¿e¼-GÅô¾-ºhïzÅ-ŸÝÅ-q-zŸÛm-7uÛ-mô¼-7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG- ZÛ-ÈôP-M¾-Å-=ô-Eºô-¾-hï-¼ÛP-ŸzÅ-Åô¼-zhï-z¼-ºDôh-GmP-GÛÅ- »Þ¾-hïºÛ-mP-zŸÝGÅ-zŸG-ZÛm- 12¼ÛP-GÛ-VÛzÅ-zNå¼-¤²h-ºV¼-DG-hzÞ-º²âGÅ-¤²h-ºhÝG- 7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-ÅP-ZÛm-ZÛ-ÈôP-GÛ-GŸôm-mݺÛ-¤P-±ôGÅ-¾-‚¤Å-z¯ï-ljÛP-XïºÛ-fôG-z;º-ÇÀôz-GÅÞPÅ-zÁh-°¾-GmP-¤²h-Mã-hP- ±ïÅ- 2 ÇS-iô-„Àô-¢ôP-±ÛG-zMh-¤ºÛ-fôG-z;º-ÇÀôz-GÅÞPÅ-VôÅ-z=Ûm-°¾-GmP-¤²h-Mã-hP-xÛ-iô-7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP-±m-¼ÛG-hP-mP-Åï¤Å-ˆÛ-zXôh-GŸÛºÛ-fôG- ÇS-¾ô-hPôÅ-D¤Å-¼ÛG-qºÛ-fh-mô-zï¾-ŸÛ-zhïºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-zŸïÅ-¤Dm-ZÛ-ÈôP-GÛ-¤DÅ-q- ¤×-Å×-‡ô-ÁÛ- ;Ùô-ÁÛ-„˺Û-¿Ëm-hÝ-zIô-JÀïP-±ôGÅ-ºhÝ-ŸÛG-GÛ-fôG-hzÞ-zŸÝGÅ-¤²h-Mã-»Ûm-ºhÝG- M¾-Å-=ô-EºôºÛ-mP-GÛ-¤²h-ºV¼-DG-¾ïGÅ-ºIâz-XïÅ-7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG- ZÛ-ÈôP-mÝz-xôGÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-hï-ÇSºÛ-M¾-Å- a-¼×º-hP-mP-qºÛ-GmÅ-Vïm-DG-¾-GmÅ-G¸ÛGÅ-GmP-Mã-ÅôGÅ-ˆÛ-¤²h-ºV¼-»ôh-ºhÝG- zôh-ˆÛ-zhïm-¤fº-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-º±ï-¤ïh-ŸÛ-zºÛ-fzÅ-¾¤-Dô-mºÛ-fôG-mÅ-¯ôh-GmP-ÇezÅ-xÛ-¾ô- 1989 ¾ô¼-mô-zï¾-ŸÛ-zhïºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-zŸïÅ-¤Dm- zôh-ˆÛ-hzÞ-FÛh-„À-m-¤ïh-q-7uÛ-mô¼-7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG- ZÛ-ÈôP-mP-hï-¼ÛP-mÅ-z¸ÞP-xÛ-¹- 11qºÛ-±ïÅ- 11z¼-¤²h-ºV¼-½ÀzÅ-Vïm-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།