M-G¼-mP-w-¤-ÅÞ-ŸÛG-GÛÅ-¼P-GÛ-yâ-GÝ-ÇÀôz-I¼-¤-zbP-z-»Ûm-m-ZïÅ-Vh-ºGï¾-Mã-»Ûm-qü


2003-10-31
Share

{}ü üM-G¼-M¾-»ôPÅ-ˆÛ-mP-»Û-Gï-ƒÛÅ- > ; ÀôG-¤-ÁïÅ-¤Dm-GÛ-h;º-P¾-¤ïh-q-z¸ô-Vïh-M-G¼-GŸÝP-GÛ-FÛ¤Å-Gż-q-ŸÛG-z¸ôÅ-»ôh-q-hïºÛ-mP-w-¤-ÅÞ-ŸÛG-GÛÅ-¼P-GÛ-yâ-GÝ-ÇÀôz-I¼-¤-zbP-z-»Ûm-m-ZïÅ-Vh-ºGï¾-Mã-»Ûm-qºÛ-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-Gž-zOGÅ-ŸÛG-GmP-»ôh-q-¼ïh FÛ¤Å-GŸÛ-Gż-q-hïºÛ-mP-w-¤-ÅÞ-ŸÛG-GÛÅ-¼P-GÛ-yâ-GÝ-ÇÀôz-I¼-¤-zbP-z-»Ûm-m-ZïÅ-Vh-ÈÛm-ÇKô¼- 500 ºW¾-hGôÅ-q-hP-hï-mÅ-h-hÝP-¤Þ-ºfÞh-yâ-GÝ-ÇÀôz-I¼-¤-zbP-z-»Ûm-m-ZÛm-¼ï¼-ÈÛm-ÇKô¼- 50¼ï-ZïÅ-Vh-GbôP-Mã-»Ûm-qºÛ-Gž-zOGÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïh FÛ¤Å-GŸÛ-Gż-q-hïÅ-M-G¼-mP-yâ-GÝ-¾Å-¯ô¾-Ç+ݾ-¤Dm-hP- hï-zŸÛm-mP-GÛ-»ôP-ºzz-z¸ô-Vïh-yâ-GÝ-¾Å-;¼-zbP-z-ÅôGÅ-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-hï-M-G¼-HÛ-Å-DÞ¾-¤P-qôºÛ-mP-»ôh-zŸÛm-qºÛ-fôG-¿ËG-hôm-hÝ-ŸÛP-qºÛ-Å-DÞ¾-¾-yâ-Gݼ-¾Å-;-Ç+ݾ-zºÛ-GmÅ-±ß¾-hï-¤P-qô-»ôh-q-hï-±ô-yâ-GݺÛ-ÇÀôz-¢ôP-GÛ-fôz-fP-¤Û-vôh-qºÛ-ZïÅ-q-wôG-GÛ-»ôh-q-¼ïh- h-hÝP-Å-DÞ¾-D-ÁÅ-ˆÛ-mP-yâ-GÝ-zÞô¼-¾Å-;-Ç+ݾ-z-hP-yâ-GÝ-zÞ-hï-ÇÀôz-I¼-zbP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-»ôh-q-¼ïh- GP-¿e¼-M-G¼-M¾-»ôPÅ-ˆÛ-mP-yâ-GÝ-¾ô-m- 14 mÅ- 23 ‚Å-q-ÇÀôz-¢ôP-¤-ºfôz-qºÛ-yâ-GÝ-Å-»- 190 ®¤-¸Ûm-HÛ-»ôh-q-hP-yâ-GÝ-ºGº-ÁÅ-ÇÀôz-I¼-zbP-»P-DÞPÅ-¤-ºEô¾-z¼-ÇÀôz-I-zŸG-bï-Çkôh-¤Dm-»P-»ôh-q-hP- ºGº-ÁÅ-mÛ-EÛ¤-±P-GÛ-h;º-P¾-¾-zdïm-yâ-GݺÛ-ÇÀôz-»ôm-vôh-¤Û-fÞz-qº¤-ÇÀôz-I¼-GbôP-¤Û-fÞz-q-ÅôGÅ-ˆÛ-z;º-P¾-hï-±ô-Åï¾-Vïh-GŸÝP-GÛ-ÇÀôz-I-DG-GÛ-mP-ÇÀôz-»ôm-vôh-¤Û-hGôÅ-q-hP-hï-zŸÛm-ÇKï¼-HÛ-ÇÀôz-I-DG-GÛ-mP-¾ºP-EÛ¤-±P-hzÞ¾-wôPÅ-Z¤Å-fG-GÛ-h;º-P¾-»ôh-¤Dm-±ô¼-ÇÀôz-IºÛ-mP-Å-ÇeôP-zM-V- 20 zŸG-hGôÅ-q-hïºP-h;º-P¾-»ôh-qºÛ-yâ-GÝ-hï-±ôºÛ-Å-mÅ-ÇÀôz-»ôm-¾ïm-¤Û-VôG-q-ÅôGÅ-ˆÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-Gż-z¸ô-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།