z¾-»Þ¾-mÝz-xôGÅ-DÞ¾-hÝ-Vß-ÁÝGÅ-¤Dô-ºhôm-Vïh-JÀôG-DP-Gż-MG-‚-»Þ¾-hÝ-M-G¼-HÛ-Ç+Ý-±zÅ-ºfÞÅ-¤Û-n¤Å-mÅ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-»ôh-qü


2003-10-31
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-mÝz-xôGÅ-DÞ¾-hÝ-M-G¼-HÛÅ-Í-ÇKô¼-fï¼-ºzÞ¤-GTÛG-ºIô-Iôm-zbP-Çeï- ¤×ï-JË-¶=-600 ‚Å-qºÛ-Vß-ÁÝGÅ-¤Dô-ºhôm-Vïh-JÀôG-DP-Gż-MG-‚-»Þ¾-hÝ- M-G¼-HÛ-Ç+Ý-±zÅ-ºfÞÅ-¤Û-n¤Å-mÅ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hï-»P-z¾-»Þ¾-hP-M-G¼-HÛ-Å-¤±¤Å- „Ëï-aÛ-GÙ=- ŸïÅ-q¼-»ôh-qºÛ- Ç~ä-lÛ-JËm-l-;ÙÛ- MãG-VߺÛ-fôG-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-Vß-ÁÝGÅ-JÀôG-DP-Gż-MG-‚ïh-Mã-hP- hïºÛ-ºIô-Iôm-»P-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-GbôP-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ- zhÝm-ºhÛºÛ-mP-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-Å-;f-¤m-Iâ¼-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-ˆÛ-VߺÛ-fôm-DÞPÅ-ˆÛ-„Àôm-Vïm-¼Û¤-qºÛ-IôÅ-¤ô¾-z;º-zÇkݼ-GmP-Ç+zÅ-fG-GTôh-GmP-q-hP- hï-zŸÛm-JÀôG-DP-hï-mÅ-‚ãP-zºÛ-JÀôG-ÁÝGÅ-w¾-¤ô-Vï-»P- JÀôG-GÛ-¤fÞm-Aïm-Ÿm-qºÛ-M-G¼-HÛ-‚P-xôGÅ-¤Pº-Çkï- ÍÞ-‡¼-q×¼-lïÁ- hP- „ËÛ-ȼ-GZÛÅ-mÅ-Zô-Oæz-‚-MãºÛ-ºGm-¾ïm-»P-GmP-ºhÝG- »P-JÀôG-DP-Gż-MG-hïºÛ-Ç+ô¼-ljm-fô-ŸÛG-ºhôm-Çtï¾-¤-GmP-GôP-¾- »Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-IôÅ-¤fÞm-ŸÛG-¾-¤±m-dGÅ-z;ôh-Mã-hP-hï-mÅ-¾Å-GŸÛ-hïºÛ-fôG-ŸÛz-ºWâG-¾ô-GZÛÅ-mP-±ßh-¾-ºIâz-q-GmP-Mã- hï-XïÅ-GŸÛ-mÅ-JÀôG-DP-hï-Gż-MG-ºGô-º²âGÅ-GmP-Mã-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།