fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-GÛÅ-»Þ¾-hïºÛ-¯-FÛ¤Å-zNå¼-zTôÅ-GbôP-hP-¤Û-hGôÅ-fh-z;º-GmP-zü


2003-10-31
Share

{}ü üfï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-Fm-Éâ-ºzm-¤VôG-GÛÅ- »Þ¾-hïºÛ-¯-FÛ¤Å-zNå¼-zTôÅ-GbôP-hP-¤Û-hGôÅ-fh- ¤Û-¤P-GÛ-¤P-¤ôÅ-ºôÅ-zÇkÝ-GmP-hGôÅ-GÅÞPÅ-q-hï- fï-¶m-¼P-z®m-hP-ºƒï¾-z-¯-z-mÅ-¤ïh-q¼- fï-¶m-¤Û-¤P-GÛ-¼P-hzP-fôz-fP-hP-ºƒï¾-z-V-±P-»ôh-Ç+ô¼-z;º-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hï-»P-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-Fm-Éâ-ºzm-¤VôG-¿Ëô-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-JÀÛP-ym-mP-GÛ- q×-a-¤- M¾-Dz-hï-zŸÛm-¼P-z®m-fôz-mÅ-¾ô- 100 ºDô¼-zºÛ-hÝÅ-Vïm-ÆâP-z¯ÛºÛ-¤²h-ÇKô¼-wïzÅ-Ÿô¼-hÝ- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-mP-ZÛm-GZÛÅ-¼ÛP-zŸÝGÅ-zŸG-GmP-MãºÛ-ÇS-mÝz-¾- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-Gż-ÁôG- »Þ-ÍïÅÛ-Íï- =â-^ï- ŸïÅ-qÅ-z;º-ºiÛ-ŸÝ-Ç+zÅ- ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-mÅ- xÛ-¾ô- 1950¾ô¼-z¸ôÅ-qºÛ-hÝÅ-±ôh-»ô¾-zºÛ-¯-FÛ¤Å-hï¼-zNå¼-zTôÅ-GbôP-hGôÅ-hP-¤Û-hGôÅ-Ç+ô¼- fï-¶m-¤Û-¤P-GÛ-¤P-¤ôÅ-ºôÅ-zÇkÝ-hGôÅ-±ß¾-GÅÞPÅ-q-hï-mÛ-M¾-Dz-GôP-zÞ-GTÛG-ºHã¼-¼¤-»P-m-fï-¶m-¼P-z®m-fh-¯ôh-¾ïm-‚ïh-qºÛ-Gô-z-¾ïm-Mã-¤ïh- hï-mÛ-Vz-ÆÛh-zTôÅ-zNå¼-hP-fï-¶m-HÛ-¯-FÛ¤Å-¾-zNå¼-zTôÅ-GbôP-MãºÛ-¼ïºÞ-¤ÛG-ŸÛG-bà-¯ÛÅ-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-z;º-¾m-GmP-ºhÝG hï-¼ÛP-ÆÛh-º²Ûm-Fm-Éâ-ºzm-¤VôG-Í-¼ÛºÛ-IôP-Eï¼-mÛºÞ-»ôG-¾-wïzÅ-º‚ô¼-HÛÅ- IôP-Eï¼-uÛ-Ez-hzÞÅ-qºÛ-VïÅ-¤fôºÛ-¤Û-Ço-DG-hP-¤W¾-ºyh-GmP-Mã-hP-G¸º-ZÛ-¤¼-q×-a-¤¼-wïzÅ-fôm-GmP-GÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།