Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-¤ºôºÛ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-hï-zŸÛm-Í-¼ÛºÛ-»Þ¾-HÛ-zhï-ºWGÅ-¾-Zïm-±zÅ-ÅÞ-ºHã¼-z¼-Gž-zOGÅ-GmP-zü


2003-10-31
Share

{}ü üÍ-¼Û-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-¤ºôºÛ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-hï-zŸÛm-Í-¼ÛºÛ-»Þ¾-HÛ-zhï-ºWGÅ-¾-Zïm-±zÅ-ÅÞ-ºHã¼-z¼-Gž-zOGÅ-GmP-Çeï- ¤ºôºÛ-XïÅ-ºƒPÅ-ÁôG-DG-GÛ-Mã-hPôÅ-n¤Å-Í-¼Û-mÅ-xÛ¼-ÇÀôG-¤Û-VôG-qºÛ-zTÅ-M-zbP-»ôh-TÛP- hï-mÛ-¤ºôºÛ-XïÅ-ºƒPÅ-ÁôG-DG-¾-hq¾-º‚ô¼-z;G-Çkô¤-HÛ-V-ÁÅ-ŸÛG-VGÅ-ˆÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG h-¾¤-z¾-GŸÝP-hP-¤ºôºÛ-XïÅ-ºƒPÅ-ÁôG-DG-hz¼-¹-IPÅ-zhÝm-®¤-¼ÛP-¤ï-ºwïm-¤±¤Å-ºWôG-GÛÅ-ŸÛ-ºIÛG-GmP-zºÛ-¤Þ¼-¤ºôºÛ-XïÅ-ºƒPÅ-ÁôG-DG-GÛÅ-xÛ¼-zÁÛG-zMz-mÅ-ÇÀ¼-»P-¤Û-GÅôh-FG-¢ô¼-¾Å-ºGݾ-ºGô-z®ßGÅ-‚Å-q¼-zdïm-Í-¼ÛºÛ-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-iâP-GŸôm- ¼×Û-Vi-ͼ-¤Û-=W-¤VôG-GÛÅ-Í-¼Û-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-¤ºôºÛ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-hï-zŸÛm-Í-¼ÛºÛ-»Þ¾-HÛ-zhï-ºWGÅ-¾-Zïm-±zÅ-ÅÞ-ºHã¼-z¼-Gž-zOGÅ-GmP-z-»Ûm-q-¼ïh hïÅ-¤-±h-¤ºôºÛ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-hP-¾G-£ï¾-»ôh-qºÛ-¤Û-¤P-Gż-zXï-VÛG-zOÛ¾-±ôGÅ-q-ŸïÅ-q-hP-z¾-»Þ¾-HÛ-¤ºôºÛ-zTÛPÅ-ºIô¾-±ôGÅ-q- ÅÛ-qÛ-Íïm- ŸïÅ-z¾-qôºÛ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-q-zTÅ-z;G-Çkô¤-zTh-M-zbP-»ôh-q-¼ïh Í-¼Û-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-z¾-GŸÝP-¾-¤ºôºÛ-XïÅ-ºƒPÅ-ÁôG-DG-¾-GhôP-¾ïm-‚-Mã¼-ŸôGÅ-ºhïGÅ-¤-GmP-m- ¤ºôºÛ-XïÅ-ºƒPÅ-ÁôG-DG-GÛ-Í-¼ÛºÛ-¤ï-Åï¼-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q-n¤Å-¾-Gmôh-º±ï-‚-Mã-¤Ûm-qºÛ-DÅ-¾ïm-‚Å-»ôh-ˆP- Í-¼ÛºÛ-GŸÝP-±z-DP-GÛ-ÇKô-ÆâP-z-z¾-qôºÛ-¤Û-Åï¼-GZÛÅ-zÅh-q-ÅôGÅ-ˆÛ-hôm-Aïm-‚ãP-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།