»ô-¼ôz-¤Z¤-£ï¾-OÛG-º²âGÅ-ˆÛÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-Gmh-hôm-Ÿô¼-ºyôÅ-GmP-z¼-xôGÅ-»ôPÅ-Bôm-ÁÝGÅ-Vï-‚ãP-»ôh-qü


2003-10-31
Share

{}ü üM-mG-M¾-Å-qï-TÛP-hÝ-»ô-¼ôz-¤Z¤-£ï¾-OÛG-º²âGÅ-hP-M-mG-GŸÝP-hz¼-¿Ëm-±ôGÅ-fïPÅ-iâG-q-¤WâG-zOÛ¾-¸Ûm-»P-±ôP-hôm-G®ô-zŸG-‚Å-bï-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-Gmh-hôm-Ÿô¼-ºyôÅ-GmP-z¼-xôGÅ-»ôPÅ-Bôm-ÁÝGÅ-Vï-‚ãP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hï-»P-»ô-¼ôz-¤Z¤-£ï¾-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ- JËï-¾Û-¾Ûºô-ŸïÅ-qºÛ-zTôÅ-¤ºÛ-Nå-Ç+¼-¤Dº-h‚ÛPÅ-ÅÞ-GbôP-zºÛ-¾Å-ºV¼-mP- M-mG-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚-MãºÛ-¤ôÅ-¤fÞm-»ÛG-V-ºWôG-fÞz-¤-¸h- M-mG-mÅ-»ô-¼ôz-mP-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q-GP-¤P-GbôP-Mã¼-»P-¤ôÅ-¤fÞm-‚ãP-»ôh-q-¼ïh »ô-¼ôz-¤Z¤-£ï¾-OÛG-º²âGÅ-hP-M-mG-GŸÝP-GZÛÅ-¸ÞP-£ï¾-Gż-ºGôh-Gž-zOGÅ-hôm-±m- 28 ºDôh-q-ŸÛG-zbôm-»ôh-q-hïºÛ-mP- ¹-iâG-XïÅ-ÅÞ-ÇÀ¼-»P-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-Ç+ô¼-IôÅ-Çkݼ-GmP-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-ºDôh-»ôh-TÛP- ºôm-ˆP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-z¿e-ŸÛz-±ôGÅ-qÅ- IôÅ-Çkݼ-hï-z¸Ûm-¾Å-‚ïh-¤Û-ÇoºÛ-hz¼-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-¼Û¤-q-¾Å- G¾-Gmh-Vï-¼Þ-zbP-Çeï- ÆÛh-hôm-¤Û-ÇoºÛ-hz¼-‚ïh-G¾-Vï-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- GP-¿e¼-»ô-¼ôz-¤Z¤-£ï¾-OÛG-º²âGÅ-hP-M-mG-GŸÝP-GZÛÅ-¸ÞP-£ï¾-Gż-ºGôh-Gž-zOGÅ-hôm-±m-hï-hG-mP- zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-ºDôh-¤ïh-q¼-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-¤IÛm-±z-q-fÞz-zÇem-zŤ-ºwï¾-¾GÅ-mÅ-fÞGÅ-w¤-‚ãP-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-q-hP-VzÅ-TÛG- º‚ãP-ºGݾ-»ô-¼ôz-¤Z¤-OÛG-º²âGÅ-hP-M-mG-hz¼-GŸÝP-ºƒï¾-IôÅ-Çkݼ-WÛ-GmP-mP-zôh-ˆÛ-¯-hôm-Ç+ô¼-»P-IôÅ-Çkݼ-»ôP-Mã¼-»Ûh-VïÅ-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-GmP-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།