7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-ºV¼-¾ôºÛ-mP-Í-¼ÛºÛ-IôP-Eï¼-wô-¾ô-¼Û=ºÛ-mP-VÛzÅ-zNå¼-GmP-ºV¼-»ôh-ºhÝG


2003-11-01
Share

{}ü ühï-»P-¤-»-¤Û- Èï-¼¾ïi-TïÅ-qºÛ-Gż-ÁôG-mÅ-GmÅ-±ß¾-z;ôh-fôm-‚ãP-z-ÁÛG-D-Å-w-»Þ¾-i-GmÅ-mÅ-¾ÞP-IPÅ-‚ïh-q¼-¿e¼-m- zôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh-7uÛ-mô¼-7GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-ºV¼-¾ôºÛ-xÛ-¹-iâG-qºÛ-mP-Í-¼ÛºÛ-IôP-Eï¼-wô-¾ô-¼Û=ºÛ-M¾-uÛºÛ-G®ßG-¾G-ÇÀôz-I-Vïm-¤ôºÛ-mP-WÛ-¿e¼-Ghm-ŸÝ-wÞ¾-z-¿e¼-VÛzÅ-zNå¼-GmP-bï-DÞ¾-hïºÛ-ÇÀôz-yâG-hP-hGï-¾Å-»ôPÅ-¾-ŸÛ-zhï-hP-VÛGÅ-zOÛ¾-GôP-ºwï¾-GbôP-fzÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-zÁh-GmP-MãºÛ-¤²h-ºV¼-»ôh-q-hP-Ç+zÅ-hïºÛ-±ôGÅ-ŸÝGÅ-¾G-ºEï¼-º¤-=Û-ÅÛ-±ôP-ºIï¤Å-ºV¼-¾ôºÛ-h‚¼-D-®¤-¾-ºGô-z®ßGÅ-Mã-»Ûm-ŸïÅ-ºƒï¾-»ôh-ÇÀôz-IºÛ-¾Å-‚ïh-mÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-ºhÝG- ºôm-ˆP-h-¿eºÛ-V¼-VÛzÅ-zNå¼-GmP-MãºÛ-±ïÅ-V-hP-GŸm-»P-¤²h-ºV¼-ÅôGÅ-PïÅ-Gbm-GP-»P-Gž-zOGÅ-GmP-¤ïh-q-¼ïh zôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-ºFÛh-7uÛ-mô¼-7GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hï-ÇS-xÛ-¾ô- 1999 ¾ô¼-GôP-ŸÝÅ-G®ßG-¾G-ÇÀôz-I-Vïm-¤ôÅ-VïÅ-¤fôºÛ-xG-ºEï¼-ŸÛG-ˆP-ºzÞ¾-zŸïÅ-GmP-¥ôP-»ôh-q-¼ïh

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།