M-G¼-GŸÝP-hP-;-ÁÛ-¤Û¼-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-hz¼-ŸÛ-ºIÛGÅ-IôÅ-¤ô¾-GP-¤HôGÅ-ºGô-z®ßGÅ-Mã-»Ûm-ºhÝG


2003-11-01
Share

{}ü ühï-»P-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-mÅ-Íï-qÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-mÅ-h-¼ÛP-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-Gž-¿e¼-m- ºhÛ-¾ôºÛ-xÛ-¹-zTß-GZÛÅ-qºÛ-mP-M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm-Íï¾-;ï- Íb-¶-aÛ-¤VôG-hP-‚P-xôGÅ-;-ÁÛ-¤Û¼-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-¤fÞm-±ôGÅ-Èà-¼Û-»b-TïÅ-qºÛ-ºƒï¾-»ôh-hqôm-¼ÛGÅ-hz¼-V-Aïm-GP-»P-¤ïh-qºÛ-fôG-mÅ-IôÅ-¤ô¾-GmP-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-¤ÛP-zbôm-¤-‚ïh-qºÛ-GŸÝP-GÛ-ºƒï¾-»ôh-Å-‚ïh-ÁÛG-mÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-ÁÛ-»m- ÍïW-TïÅ-qºÛ-Gż-ÁôG-mP-z;ôh-»ôh-¾ÞGÅ-¾ÞP-IPÅ-‚ïh-ºhÝG- »P-GôP-ŸÝÅ-Gż-ÁôG-mP-¤Þ-¤fÞh-z;ôh-»G-¾- ZÛm-ÁÅ-ÇSôm-ÆÛh-„Àôm-GŸôm-q-Íb-¶-aÛ-¤VôG-mÅ- ¼P-BôP-GÛ-GmÅ-zzÅ-Vï-®¤-vôh-MãºÛ-IôÅ-¤ô¾-GmP-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-hP-hï-mÛ-M-G¼-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-±ô¼-GÝ-ÁPÅ-Vïm-qô-GmP-z-fôG-¤-hï-»P-VGÅ-ˆÛ-»ôh-ºhÝG ¯-zºÛ-GôP-hÝ-ŸÝÅ-qºÛ-Èà-¼Û-»b-TïÅ-qºÛ-Hïm-¾ôG-±ôGÅ-q-hï-zŸÛm-FÛ¤Å-¤fÞm-HÛ-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-q-ÁÛG-»Ûm-¼ÞP-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-ºFÛh-¼Û¤-q-M-G¼-GŸÝP-mÅ-º²Ûm-z¸ÞP-hô-h¤-‚Å-»ôh-q-¼ïh- »P-DG-TÛG-GÛÅ-GôP-ŸÝÅ-±ôGÅ-q-hï-zŸÛm-DÞ¾-hï¼-iG-uôh-Çtï¾-¤Dm-ÁôG-DG-hP-¾G-ºƒï¾-»ôh-¾ÞGÅ-zÁh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh GP-¿e¼-ºV¼-¹ºÛ-mP-GŸÝP-hP-Èà-¼Û-»b-±ôGÅ-qºÛ-hz¼-ŸÛ-ºIÛGÅ-IôÅ-¤ô¾-GmP-fÞz-q-»Ûm-m-hïÅ-‚P-xôGÅ-;-ÁÛ-¤Û¼-Gmh-hôm-fôG-z¸P-xôGÅ-ˆÛ-D-¾ô-zNå¼-MãºÛ-¼ï-z-»ôh-q-ÁÛG-¾-hrh-ŸÛz-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།