fºï-¶m-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-mÅ-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-mÅ-fºï-¶m-¾-PôÅ-¾ïm-GmP-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-ºhÝG


2003-11-01
Share

{}ü ühï-»P-fºï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-im-ÁÝ-Ç~m-¤VôG-D-Å-Í-¼ÛºÛ-IôP-Eï¼-mÛºÞ-»ôG-bà-M¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-G¸ïPÅ-dG-ÁÛG-ºzÞ¾-zŸïÅ-GmP-zºÛ-¤²h-ÇKôºÛ-fôG-GÅÞPÅ-zÁh-GmP-zºÛ-mP- fºï-¶m-hï-ÇS-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û-mÅ-xÛ¼-¤fïm-‚ãP-zºÛ-XïÅ-ÅÞºP- ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-fôG-zTôÅ-ºHã¼-zbP-MãºÛ-zMãh-¼Û¤-¤Þ-¤fÞh-GmÅ-fÞz-q-‚Å-»ôh-¼ïh- hï-ºi-»Ûm-hÝÅ-h-¼ïÅ-PÅ-¿kÛP-V-ºhÛºÛ-fôG-mÅ-º²¤-JÀÛP-¤Û-¤P-±ô¼-fºï-¶m-¤Û-¤P-±ôºÛ-¤P-¤P-G®ôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-¾-¾ôPÅ-ÅÞ-uôh-zŸÛm-q-hP-»¼-MÅ-ºIô-zŸÛm-qºÛ-ºzôh-O-hï-zŸÛm-GÅm-zŸïÅ-GmP-MãºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝ-GÛ-»ôh-TïÅ-GP-¿e¼-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-mÅ-fºï-¶m-HÛ-Gmh-hôm-¾-PôÅ-¾ïm-ÁÝGÅ-Vï-®¤-hGôÅ-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG M-mG-GŸÝP-mÅ-ˆP-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-Í-¼ÛºÛ-mP-wïzÅ-qºÛ-Ç+zÅ-¤-ºôÅ-qºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-z-»Ûm-m-hïÅ-M-mG-hP-Í-¼ÛºÛ-ºƒï¾-z¼-hô-wôG-ºIô-MãºÛ-Zïm-zlºP-zbP-»ôh-q-¼ïh D-Å-IôP-Eï¼-mÛºÞ-»ôG-bà-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-GÅÞPÅ-zÁh-GmP-»Þ¾-¤Iôm-Dm-¤hÝm-xôGÅ-GTÛG-¾-fºï-¶m-¤Û-¤P-¤Û-ZÝP-z-ÁÛG-mÅ-wïzÅ-zÅÞ-ŸÝ-z¼-zT¼-»ôh-q-hP-xôGÅ-GŸm-ŸÛG-¾-M-mG-Ç+¤-Å-Vïm-qôºÛ-M-¼ÛGÅ-ÇÀôz-yâG-hP-GŸm-»P-zM-yG-ºGº-ÁÅ-mÅ-Pô-Lô¾-HÛ-Ç+h-ºzôh-‚Å-»ôh-ºhÝG ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-mÅ-Zï-V¼-IôP-Eï¼-mÛºÞ-»ôG-ºhÅ-IôP-Hã¼-zºÛ-TP-;ï-ÁïG-GÛ-¿U¤-HÛ-mP-¤Û-±ô¼-fÞGÅ-GÅôºÛ-±ß¾-hÝ-xG-ƒÛÅ-ÁÛG-hP-fºï-¶m-HÛ-M¾-h¼-GÅô¾-¯¾-GmP-»ôh-q-¼ïh

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།