7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-D-Å-±ïÅ- 31 ZÛm-ZÛ-ÈôP-DÞ¾-VÛzÅ-zNå¼-GmP-»ôh-ºhÝG


2003-11-01
Share

{}ü ühï-»P-mÛ-ÈôP-IôÅ-±ôGÅ-mP-zôh-hôm-Mz-zBô¼-GmP-¤Dm-±ôGÅ-¤Û-DG-TÛG-hP- GŸm-»P-hh-¿km-q-DG-TÛG-mÅ-WÛ-¿e¼-GÅô¾-ºhïzÅ-ŸÝÅ-q-zŸÛm-7uÛ-mô¼-7GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ- 31Çeï-D-Å-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-DÞ¾-hï¼-ŸzÅ-Åô¼-zhï-z¼-ºDôh-GmP-»ôh-q-hP-ZÛm-IPÅ-zTß-GTÛG-®¤-zŸÝGÅ-zŸG-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh »P-Á¼-Íï-ÁÛ-»ºÛ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-hq¾-º‚ô¼-±ï-¼ÛP-¾GÅ-mÅ-ºhÛ-G¼-Pô-vôh-GmP-z¼-¿e¼-m- h-¼ÛP-7G&G&GôP-Å-¤VôG-mÅ-M¾-Å-=ôG-»ôºÛ-z½‰m-ºyÛm-Vï-ÁôÅ-GZÛÅ-mÅ-zT¼-ºiÛ-hP-¾m-GmP-»ôh-q-hP-ZÛm-GÝP-Mz-GŸôm-BïÅ-¿S-ÇeôP-¿ËG-®¤-ºhÝ-º²ô¤Å-ż-‚P-Åï¤Å-hP-ljÛP-XïºÛ-zŤ-„Àô-ºEï¼-GÅôºÛ-zXôh-GŸÛºÛ-fôG-z;º-ÇÀôz-GmP-»ôh-ºhÝG-¾- Ç+zÅ-hï¼-M-V-zhÝm-zTß-hôm-¿S-®¤-GŸôm-BïÅ-»Ûm-qÅ-¤-¸h- ¤P-qô-ÁÛG-fG-¼ÛP-qô-mÅ-Vïh-zT¼-ŸÝÅ-»ôh-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-GÛ-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།