z®ôm-¸Þ¼-PG-hzP-GÅP-Oô¾-¾GÅ-ˆÛÅ-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ż-zôh-¼ÛGÅ-Vz-ÆÛh-z®ôm-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-zü


2003-11-01
Share

{}ü üD-Å-ºhÛ-G-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ż-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-ˆÛ-Ç+ô-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-GmP-»ôh-q-hïºÛ-ż-zôh-¼ÛGÅ-Vz-ÆÛh-z®ôm-¸Þ¼-PG-hzP-GÅP-Oô¾-¾GÅ-ˆÛÅ-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ż-zôh-mP-zôh-¼ÛGÅ-Vz-ÆÛh-z®ôm-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-z-hP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-z®ôm-q¼-º²Ûm-qºÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-hï-±ô-hôm-hPôÅ-¾G-zÇe¼-»G-qô-¤Û-ºEô¾-z-hP-hïºP-DôP-ÇÀôh-Iô¾-XïÅ-Í-¼Û¼-wïzÅ-qºÛ-XïÅ-¾-¤-GbôGÅ-ÁïÅ-dôGÅ-¤-‚ãP- h-V-‚ïh-hÝÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-z®ôm-q¼-º²Ûm-qºÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-hP-¤Û-¤fÞm-qºÛ-ÇKô-mÅ-zôh-¼ÛGÅ-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-±ô¼-±h-zL¾-HÛ-ZïÅ-Vh-GbôP-GÛ-ºhÝG-TïÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïh- D-źÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-zôh-¼ÛGÅ-ˆÛ-zÞïh-ˆÛÅ-¼P-hzP-GÛ-Vïh-hÝ-ºfz-z¯ôh-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ÅôGÅ-GÅÞP-JÀïP-GmP-Ç+zÅ-hïºÛ-ż-IôÅ-±ôGÅ-±ôGÅ-¤Û-G®ô-BôP-GmP-¤Dm- ¤×º;-;Ù;-hP-=ô¤-»Þ-iô¾-n¤-GZÛÅ-ˆÛÅ-±ôGÅ-zŸÝGÅ-GmP-zºÛ-fôG-zôh-¼ÛGÅ-Vz-ÆÛh-z®ôm-¸Þ¼-PG-hzP-GÅP-Oô¾-¾GÅ-ˆÛÅ-z®ôm-DP-mP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-Çeï-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-z®ôm-DP-mP-z®ôm-q-ÆâP-¤Dm-HÛ-¾Å-‚ïh-±ôÅ-¼P-¤ôÅ-ˆÛÅ-z®ôm-q¼-½‰h-uôh-Áôh-VôG-¤Û-»ôP-ŸïÅ-ºDôh-»ôh-ˆP-z®ôm-ÆâP-¾Å-‚ïh-hï-±Å-hï-¿e¼-¾G-zÇe¼-‚ïh-ˆÛ-¤Ûm-ºhÝG-TïÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-q-hP-hï-zŸÛm-DôP-ZÛh-ˆP-fôG-¤¼-zôh-¼ÛGÅ-ˆÛ-fôz-fP-Vïh-hÝ-hGÝP-IPÅ- 11 mÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤Û-±ô¼-º²Ûm-qºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-¾-Pô-Lô¾-Fô¤Å-zÇ+ô¼-Ç+h-ºzôh-hP-zôh-¤ÛºÛ-VôÅ-hP-¼ÛG-GŸÝP-7GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-hh-GÝÅ-z¯ï-GŸïm-ŸÝ-z-zTÅ-ˆÛ-fôz-fP-hGôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-Pô-Lô¾-Ç+h-ºzôh-Mz-qºÛ-Aïm-HÛÅ-¤f¼- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-DôP-¤ô-¾ô-IPÅ- 12 z®ôm-DP-mP-ÇkÝG-¯çz-h;º-P¾-¥ôP-hGôÅ-‚ãP-ŸïÅ-GÅÞP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།