zôh-ˆÛ-zÞïh-zÇem-º²Ûm-zhï-BÛh-¾GÅ-M¾-uÛºÛ-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-¤²PÅ-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-mP-ŸÝGÅ-Mã-»Ûm-qü


2003-12-15
Share

{}ü ühï-»P-xÛ-¾ô- 2002 ¾ôºÛ-zôh-ˆÛ-¤²PÅ-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-mP-ÍP-;Û-GZÛÅ-q-¾ïm-GmP-¤Dm-zÇem-º²Ûm-zhï-BÛh-¾GÅ-xÛ-¾ô- 2003 ¾ôºÛ-M¾-uÛºÛ-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-¤²PÅ-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-mP-ŸÝGÅ-Mã-»Ûm-q-¼ïh- GôP-ŸÝÅ-M¾-uÛºÛ-¤²PÅ-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-hï-¿Ëô-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-»Þ¾-Iâ- ¶ï-aï-²âÍï-¾ºÛ-IôP-Eï¼- ¶ï-¾ïm-ÅÛ-»- mP-ºhÛ-¹ºÛ-mP-±ôGÅ-GmP-Mã-hP- DôP-º²¤-JÀÛP-GÛ-»Þ¾-Iâ- 59ºÛ-¤²PÅ-¤ºÛ-¿Ëm-hÝ-ºIm-zÇkݼ-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- zôh-ˆÛ-¤²PÅ-¤-ºIm-zÇkݼ-Gô-OÛG-GmP-¤Dm-„Àô-z¸P-h‚P-M¾-¾GÅ-ˆÛÅ-GôP-ŸÝÅ-M¾-uÛºÛ-¤²PÅ-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-hïºÛ-mP-»Þ¾-Iâ-Åô-ÅôºÛ-fÞ-¤ôP-¤-»Ûm-qºÛ-VÅ-GôÅ-Çeôm-GmP-Mã-hP-Ç+zÅ-hï¼-zôh-ˆÛ-¤²PÅ-¤Å-zôh-¼P-hzP-»Ûm-qºÛ-n¤-q-Çeôm-GmP-MãºÛ-Gô-Ç+zÅ-¾ïm-GmP-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ºhÝG »P-„Àô-z¸P-hzP-M¾-¾GÅ-ˆÛÅ-GôP-ŸÝÅ-M¾-uÛºÛ-¤²PÅ-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-hï¼-xÛ-¾ô- 2003 ¾ôºÛ-zôh-ˆÛ-¤²PÅ-¤-±ï-¼ÛP-BÛh-¾GÅ-ŸÝGÅ-Mã-»P-DôP-GÛ-xÛ-zBôh-¾G-Eï¼-I-OÛG-¤ïh-ÇezÅ- zÇem-º²Ûm-zhï-BÛh-¾GÅ-wïzÅ-Mã-Gbm-ºDï¾-¸Ûm-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ºhÝG zÇem-º²Ûm-zhï-BÛh-¾GÅ-mÛ-Í-¼ÛºÛ- D×ô-¾ô-¼ï-iô-¤Pº-ÇkïºÛ-VïÅ-¤fôºÛ-G®ßG-¾G-ÇÀôz-GZï¼-DP-mP-Gbï¼-hPôÅ-z¸ô-Cæm-¼ÛG-qºÛ-fôG-ÇÀôz-¢ôP-GmP-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- h-z¼-xÛ-¾ô- 2002¾ôºÛ-zôh-ˆÛ-¤²PÅ-¤-Oô¾-¤-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ˆÛÅ-M¾-uÛºÛ-¤²PÅ-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-DG-GZÛÅ-mP-ŸÝGÅ-fÞz-»ôh-q-hP- h-fïPÅ-ºhÛÅ-zôh-ˆÛ-¤²PÅ-¤-ŸÛG-M¾-uÛºÛ-ºIm-zÇkݼ-mP-ŸÝGÅ-Mã-fïPÅ-GÅÞ¤-q-VGÅ-ˆÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།