M-mG-mÅ-zôh-mP-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-hÝ-»ôP-¤Dm-HÛ-IPÅ-ºzô¼-hï-ÇSôm-¾Å-¤P-hÝ-xÛm-»ôh-qü


2003-12-15
Share

{}ü ühïP-Ç+zÅ-xÛ-M¾-»Þ¾-Iâ-DG-mÅ-zôh-mP-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-hÝ-ºIô-¤Dm-HÛ-IPÅ-ºzô¼-hï-ÇSômhP-zÇkݼ-m-ZÝP-hÝ-xÛm-»ôh-q-hP- »Ûm-mºÛ-M-mG-M¾-mP-mÅ-zôh-mP-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-hÝ-»ôP-¤Dm-HÛ-IPÅ-ºzô¼-hï-ÇSôm-¾Å-¤P-hÝ-xÛm-»ôh-q-zôh-ˆÛ-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-¾Å-DP-GÛÅ-zbôm-qºÛ-Çkô¤-¯ÛÅ-ÁÛG-mP-ºDôh-»ôh-q-¼ïh hï-»P-zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-¾Å-DP-GÛÅ-ŸÛz-¯ÛÅ-‚Å-q¼-GŸÛGÅ-m- h-¾ô-zôh-mP-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-hÝ-xÛ-M¾-DG-mÅ-»ôP-¤Dm-HÛ-IPÅ-ºzô¼-m-mÛP-hP-zÇkݼ-m-zM-V-iâG-Tß-®¤-ZÝP-hÝ-xÛm-»ôh-q-hP- »Ûm-mºÛ-M-mG-M¾-mP-mÅ-zôh-mP-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-hÝ-»ôP-¤Dm-HÛ-IPÅ-ºzô¼-m-mÛP-¾Å-zM-V-ZÛ-ÁÝ-¿ËG-®¤-ºw¼-Çoôm-‚ãP-»ôh-q-¼ïh- »P-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛm-Ⱥ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-HÛÅ-Çtï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-mP-ºDôh-q¼- M-mG-M¾-mP-mÅ-zôh-mP-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-hÝ-»ôP-¤Dm-±ôÅ-zôh-mP-Çkôh-»Å-ˆÛ-hÝÅ-±ôh-¼ÛP-z-hP-zÇkh-qºÛ-¼ÛP-GÛ-ºIô-ÅôP-»P-xÛ-M¾-HÛ-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-q-¾Å-¤P-z-GbôP-GÛ-»ôh-q-hP- m-mÛP-hP-zÇkݼ-m-h-¾ô-M-mG-mP-¾ôG-GÛ-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-q-¤Û-¼ïÅ-ZÛm-¤ô-¼ï¼-¤Û-h¤PÅ-Áô¼-ÇKô¼-hGÝ-Tß-Gô-iâG-®¤-¤P-z-zbP-»ôh-¾ÞGÅ-ºDôh-zŸG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།