M-mG-GŸÝP-mÅ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-uôh-¾-D-G»ôG-mÅ-»Þ-Gݼ-D-Vï-zºÛ-fôG-ÇkP-¸ÞG-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅü


2003-12-16
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-mÅ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-uôh-¾-D-G»ôG-mÅ-»Þ-Gݼ-D-Vï-zºÛ-fôG-ÇkP-¸ÞG-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-q-hP-»Þ-Gݼ-±ôGÅ-q-DG-mÅ-Bôm-zXôh-‚ïh-ºhÝG hï-»P-qï-TÛP-mÅ-Íï-Íïw-qÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-mÅ-h-¼ÛP-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-GŸÛGÅ-m- ÅÛ-¶Û-=m-hÝ-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-Á¼-bà¼-;ÛÅÛ-bm-iÛ¾-zOGÅ-¿eï-GmÅ-DP-hP-M¾-uÛºÛ-»Þ-Gݼ-GŸôm-mÝ-±ôGÅ-qºÛ-ºƒï¾-»ôh-¾Å-‚ïh-hÛ¾-Áb- ¼G-ÅÛb-mÅü Vz-ÆÛh-ˆÛ-¼P-hzP-uôh-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-q-hP-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-uôh-Çtï¾-z-GZÛÅ-¾Å-ºGݾ-Pô-zô-f-hh-¼ïh-¾- P-±ô-»Þ-Gݼ-¤Û-¼ÛGÅ-±ôÅ-Åô-Åô¼-Vz-ÆÛh-ˆÛ-¼P-hzP-vôh-hGôÅ-qºÛ-ºfz-¯ôh-‚ïh-zŸÛm-q-¾Å- ºWÛGÅ-Ç+ݾ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-HÛ-»ôh-¤-¼ïh- hqï¼-m- Dï-m-iºÛ-Eã-Ç~ïG-mP-GÛ-¤Û-±ôÅ-ˆP-DôP-±ô¼-¼P-hzP-¾ôGÅ-ÅÞ-hGôÅ-TïÅ-ºfz-¯ôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¼ïh- »Ûm-mºÛ-Dï-m-iºÛ-ÆÛh-GŸÝP-mÅ-hï-±ô¼-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-uôh-q-TïÅ-ºzôh-ˆÛ-»ôh-¤-¼ïh-TïÅ-hP-»P-DôP-mÅ-¤Þ-¤fÞh-mÅü uÛ¼-zbP-M-mG-GŸÝP-mÅ-D-Vï-zºÛ-fôG-¿e-ÇePÅ-¤Û-ºi-z-ÁÛG-ºhÝG- hqï¼-m-M-mG-GŸÝP-¾-xôGÅ-ºG¾-‚ïh-¤Dm-±P-¤¼-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-uôh-»Ûm-q¼-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-m- w-¾ÞP-GôP-±ôGÅ-q-hP-zôh-¤Û-D-ƒ¾-z-±ô¼-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-uôh-q-TïÅ-ºzôh-ˆÛ-¤ïh-q-G-¼ï-»Ûm-m¤-ŸïÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-q-hP-ºƒï¾-GP-¿e¼-GôP-hÝ-ŸÝÅ-qºÛ-±ôGÅ-q-GZÛÅ-mÛ-¾ÞGÅ-¤fÞm-»Ûm-q-¾Å-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-HÛ-»ôh-¤-¼ïh-TïÅ-GôP-ŸÝÅ-Gż-ºGôh-q¼-GÅÞPÅ-ºhÝG- »P-ÈôP-;ôP-¾-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-M-mG-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-¤P-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-Z¤Å-ŸÛz-ºGm-º²Ûm-mÛ-;ô-¾-Åï- zïG-¾Ûm-mÅü M-mG-mÅ-»Þ-Gݼ-¤Û-¼ÛGÅ-±ô¼-ÇkÝG-¢ôP-GbôP-MãºÛ-Vïh-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-mP-±ôGÅ-q-hï-hG-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-uôh-q-»Ûm-¾ÞGÅ-ZïÅ-º²âGÅ-‚Å-q-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG M-mG-GŸÝP-mÅ-xÛ-¾ô-2001-xÛ-¹-hGÝ-qºÛ-±ïÅ-zTß-GTÛG-ZÛm-Í-¼ÛºÛ-hôm-Aïm-hï-‚ãP-zºÛ-XïÅ-ÅÞ-M-mG-mÅ-ÁÛm-TP-TïÅ-ºzôh-qºÛ-Á¼-bà¼-;ÛÅÛ-bm-»Þ-Gݼ-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-q-Á¼-bà¼-;ÛÅÛ-bm-D-VïºÛ-¾Å-ºGݾ-±ôGÅ-q-hP-zTÛPÅ-z=ô¾-±ôGÅ-q-GZÛÅ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-uôh-±ôGÅ-q-»Ûm-¾ÞGÅ-Ez-zOGÅ-‚Å-»ôh-¼ïh

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།