ºƒâG-h¤G-¤ÛÅ-M-G¼-HÛ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-G®ô-zô-ŸÛG-GÛ-h¤G-uÛ-¾Å-DÞPÅ-z®m-z¸ÞP-‚ïh-fÞz-»ôh-qü


2003-12-16
Share

{}ü ü hï-»P-ºƒâG-»Þ¾-mP-ÅÛ¤-º²â¾-‚Å-qºÛ- Í-Ť-¤hÝm-zBôh-±ôGÅ-q-ŸïÅ-qºÛ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-h¤G-uÛ-¾Å-DÞPÅ-hï- ¼ïÅ-G¸º-¹-z-ZÛm-hˆÛ¾-®¤-¾-ºƒâG-GŸÝP-GÛ-h¤G-¤ÛÅ-z®m-z¸ÞP-‚ïh-fÞz-Ç+ô¼- ºƒâG-GŸÝP-xÛ-ºƒï¾-„Àôm-Vïm- mï-zÇem-z¸P-¤ô-¾GÅ-ˆÛÅ-Íï-qÛ-Gż-¾Å-DP-¾-D-Å-GÅÞPÅ-ºhÝG »P-DôP-GÛÅ- M-G¼-HÛ-Hïm-¾ôG-qºÛ-h¤G-uÛ-¾Å-DÞPÅ-hï-mÛ-ºƒâG-GÛ-zŤ-Iâz-µôP-DôPÅ-mP-GÛ- wÞ-;q-bôP- hP-M-G¼-HÛ-¤Pº-Çkï-Í-Ť-HÛ-¤fº-Å-¤±¤Å-¾-»ôh-Ç+ô¼-hP- ºƒâG-GŸÝP-h¤G-¤ÛÅ-w¼-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-z¯¤Å-qºÛ-mP-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-¤P-qô-ŸÛG-º²Ûm-z¸ÞP-‚ïh-fÞz-q-hP-»P-Ç+zÅ-hï¼- ºƒâG-GŸÝP-h¤G-¤Û-h¤º-¤f¼-»P-zhÝm-¾-Ǩh-Bôm-wôG-¾ÞGÅ-ˆP-GÅÞPÅ-ºhÝG- M-G¼-Á¼-xôGÅ-DÞ¾-HÛ-h¤G-hqôm- WÛ-bïm-l-¼-¶¼-¤Å- Í-Ť-¤hÝm-zBôh-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô- Í-¼Û-¶ÛP-¼W-D×-¶- hP- h¤G-uÛ-q×-¼ïÁ-„Ë-¼Þ-Í- GZÛÅ-„ËP-¾-lïÁ-mP-»Ûz-mÅ-zÇkh-»ôh-¾ÞGÅ-IôP-Eï¼- D×ï¾-D-=-mP-GÅÞPÅ-ºhÝG- »Ûm-mºP-ºƒâG-GŸÝP-h¤G-¤ÛÅ-iG-Lô¾-¤-‚Å-qºÛ-Vß-±ôh-ºGº-ŸÛG-GôP-¾-¤Û-ŸÛG-GÛÅ- ºƒâG-qºÛ-h¤G-¤ÛÅ- Í-Ť-¤hÝm-zBôh-±ôGÅ-qºÛ-fôG-iG-Lô¾-ÁÝGÅ-Vï-‚Å-qºÛ-mP- Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-hïºÛ-h¤G-uÛ-ºVÛ-Bôm-‚ãP-¾ÞGÅ- Í-Ť-HÛ-Gż-ÁôG-ŸÛG-¾-D-q¼-zbP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།