zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ-M-G¼-¤×ÍÛ-Åô¼-DÞ¾-HÛ-G®ßG-¾G-ÇÀôz-I-Vïm-¤ô-DG-TÛG-mP-zôh-hôm-iÛ¾-zOGÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-ºhÝG


2003-12-16
Share

{}ü üzôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-¤×ÍÛ-Åô¼-DÞ¾-HÛ-G®ßG-¾G-ÇÀôz-I-Vïm-¤ô-DG-TÛG-mP-zôh-hôm-iÛ¾-zOGÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-ºhÝG hï-»P-w-»Þ¾-i-GmÅ-mÅ-hï-¼ÛP-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-GŸÛGÅ-m- zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ-¹-z-ÇSôm-¤-mÅ-ºGô-z®ßGÅ-ˆÛÅ-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-DÞ¾-HÛ-¤Û-¤P-uÛ-hP-¿ËG-q¼-hÝ-GŸôm-BïÅ-±ô¼-zôh-mP-GÛ-Gmh-ÇePÅ-hP-zôh-hP-M-G¼-HÛ-Å-¤±¤Å-ÆâP-Bôz-ˆÛ-Gmh-hôm-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼- Gô-dôGÅ-Çtï¾-fzÅ-hP-Mz-Bô¼-fôz-fzÅ-ÅÞ-iÛ¾-zOGÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-ÁÝGÅ-Vï-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-¼ïh GôP-ŸÝÅ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-mÅ-h-V-zhÝm-yG-ºGº-ÁÅ-ºIô-GÛ-»ôh-q-mÅ-zhÝm-ºhÛºÛ-mP-IôP-Eï¼-¤×ÍÛ-Åô¼-DÞ¾-fÛÅ-Åm-hP-Wï-ÍïÅ-ÍïÅ-TïÅ-qºÛ-G®ßG-¾G-ÇÀôz-I-Vïm-¤ôºÛ-mP-ÇÀôz-yâG-GÅÞ¤-zM-mÅ-zŸÛ-zMºÛ-ºhÝ-º²ô¤Å-ż-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-¸ÞP-ºƒï¾-iâP-Vï-Oô¾-¤-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ-hP-iÛ¾-zOGÅ-ºGm-º²Ûm-hGº-GhôP-ºWÛGÅ-¤ïh-¾GÅ-GZÛÅ-mÅ-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-hï-zôh-¤Û-®¤-¤-»Ûm-q¼-M-G¼-¾ºP-ÆâP-Bôz-ˆÛ-V-mÅ-Gmh-hGG-Vïm-qô-VGÅ-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅ-ÅôGÅ-Pô-vôh-GmP-z-hP-ºƒï¾-GŸôm-BïÅ-±ôÅ-Åô-ÅôºÛ-¤Pº-Çkï-hP-Å-GmÅ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-zMãh-zôh-hôm-Mz-Bô¼-»ôP-fzÅ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-»ôh-ºhÝG hï-zŸÛm-zhÝm-yG-GTÛG-¼ÛP-zôh-hôm-hP-ºƒï¾-zºÛ-JÀôG-z½‰m-G¸ÛGÅ-ºzÞ¾-hP-»ÛG-V-ºIï¤Å-Çtï¾-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- GôP-ŸÝÅ-G®ßG-¾G-Vïm-¤ô-fïÅ-Åm-mP-hï-ÇS-xÛ-¾ô- 1962 ¾ô¼-M-G¼-hP-M-mG-GZÛÅ-h¤G-ºFâGÅ-Mz-qºÛ-Ç+zÅ-Gm¤-h¤G-GÛ-h¤G-uÛ-Ç+Ý-ŸzÅ-¼W- JËô-q¾-¤VôG-mÅ-ˆP-¥ôP-±ô¼-hP-¿eG-q¼-hÝ-Å-¤±¤Å-ÆâP-Bôz-‚ïh-hGôÅ-Mã-G¾-Vïm-qô-»Ûm-qºÛ-¾ô-MãÅ-GÅÞPÅ-zÁh-GmP-ºhÝG ¤fô-ÇÀôz-hï-GZÛÅ-mP-»ôh-qºÛ-hGï-¾Å-±ôÅ-hïºÛ-mP-ÇÀôz-¢ôP-‚ïh-¤Dm-zôh-qºÛ-ÇÀôz-yâG-±ô¼-zôh-hP-zôh-¤ÛºÛ-GmÅ-ÇePÅ-Ç+ô¼-M-G¼-ÇÀôz-yâG-±ô¼-Gô-dôGÅ-Çtï¾-fzÅ-ÅÞ-¾Å-ºGݾ-hï-¼ÛGÅ-»P-Åï-Çtï¾-hGôÅ-qºÛ-¾¤-Çeôm-»P-GmP-»ôh-q-ÅôGÅ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ-zôh-hôm-iÛ¾-zOGÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zŸÛm-qºÛ-ºhÛºÛ-fôG-Å-GmÅ-¤Û-¤P-±ôÅ-hô-ÇoP-Vïm-qô-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།