zôh-mP-ÇÀôz-IºÛ-hGï-Lm-ZÛ-¤-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ÅÞ-¾ô-¿SºÛ-hÝÅ-z;G-z®ôm-ºWâG-GÛ-ZïÅ-Vh-z;¾-»ôh-qü


2003-12-16
Share

{}ü üzôh-M¾-¯ï-µôP-DôPÅ-M¾-¯ï-IôP-zl¾-HÛ-GŸÝP-º²âGÅ-ÇÀôz-IºÛ-hGï-Lm-ZÛ-¤-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ÅÞ- M¾-¯ï-µôP-¤Û-h¤PÅ-FÛ¤Å-DP-mÅ- ¾ô-¿SºÛ-hÝÅ-z;G-z®ôm-ºWâG-GÛ-ZïÅ-Vh-z;¾-»ôh-q- zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ- zôh-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-¤P-G®ô-ºwï¾-MÅ-¿eï-GmÅ-DP-GÛÅ-hï-¼ÛP-xÛ-±ïÅ- 16 ZÛm-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-ºhÝG hï-»P-ÇÀôz-hGï-ZÛ-¤-±ï-¼ÛP-¾GÅ-hP- ±ôP-q-zÅôh-m¤Å-ŸÝ-z-GZÛÅ-ˆÛÅ-Vz-ÆÛh-iÛ¾-zOGÅ-Pm-Ç+ݾ-HÛÅ-¤ïÅ-M¾-D-ƒ¾-GbôP-MãºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zºÛ-ZïÅ-¤ÛP-ºôG- xÛ-¾ô- 2002 ¾ôºÛ-xÛ-¹- 12 qºÛ-mP-M¾-¯ï-µôP-DôPÅ-GÛ-uÛ-zhï-Tßh-ˆÛ-Å-GmÅ-Zïm-dôGÅ-¤Û-ÇoÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-Çeï-z®ôm-ºWâG-z;G-Z¼-‚Å-»ôh-ºhÝG DôP-GZÛÅ-¾-ºhÛ-¾ô-xÛ-¹-iâG-qºÛ-mP-hÝÅ-z;G-z®ôm-ºWâG-GÛ-FÛ¤Å-fG-zTh-»ôh-TÛP- ÇÀôz-hGï-ZÛ-¤-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ˆÛ-xG-¼ôGÅ-zÅôh-m¤Å-¾GÅ-¾- ¹-z-iâG-¼ÛP-z®ôm-ºWâG-‚ïh-MãºÛ-FÛ¤Å-fG-zTh-hï- fôGÅ-¤¼-DôP-GZÛÅ-GŸÛÅ-;-¯ï-Å-DÞ¾-HÛ- Z¾-¼Û-z®ôm-DP-hÝ-GmÅ-Çtô-‚Å-»ôh-ºhÝG-q-hP- hï-XïÅ-ÇÀôz-hGï-ZÛ-¤-±ï-¼ÛP-¾GÅ-¿e-ż-»ôh-qºÛ- I-zŸÛ-z®ôm-DP-hÝ-zB¾-»ôh-ºhÝG-q-hP- zÅôh-m¤Å- ¾ô-xïh-z®ôm-ºWâG-GÛ-hÝÅ-±ôh-»ô¾-Çeï- hïP-Ç+zÅ-¼P-EÛ¤-hÝ-GmÅ-¤ÞÅ-»Ûm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།