zôh-ˆÛ-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-zÇem-º²Ûm-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ÇkÝG-¢ô¼-¤m¼-GTôh-ºôG-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-xÛm-»ôh-qü


2003-12-16
Share

{}ü üzôh-ˆÛ-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-zÇem-º²Ûm-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ- GŸÛÅ-;-¯ï-M-¤ÛºÛ-z®ôm-DP-mP-ÇkÝG-¢ô¼-¤m¼-GTôh-ºôG-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-xÛm-qºÛ-»Ûh-BôºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hï-»P-hGÝP-IPÅ- 64 ¾-wïzÅ-qºÛ-zôh-ˆÛ-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-zÇem-º²Ûm-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-h¤-q-hï-ºhÛ-¾ôºÛ-xÛ-¹- 9 qºÛ-mP-GŸÛÅ-;-¯ï-DÞ¾-HÛ-Ǩm-DP-ŸÛG-mP-ºhÅ-IôPÅ-xÛm-»ôh-q-¼ïh- GŸÛÅ-;-¯ï-IôP-Eï¼-DP-h¤¼-DôPÅ-mÅ-»Ûm-q-zÇem-º²Ûm-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-Vz-ÆÛh-hÙôGÅ-GŸÛºÛ-ºôG-DôP-GÛ-G¸Û¤-DP-zÇSôGÅ-zÁï¼-‚Å-XïÅ-ºhÛ-¾ôºÛ-xÛ-¹- 2 ±ïÅ- 21 ZÛm-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-bï- GŸÛÅ-;-¯ï-Z-¼Û-z®ôm-DP-mP-M-¤ÛÅ-hô-h¤-‚ïh-Ç+zÅ- ¤Û-uôh-¾Å-ºhÅ-qºÛ-lÝP-lïG-ÅôGÅ-¤m¼-GTôh-zbP-zºÛ-Aïm-HÛÅ-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-xÛm-»ôh-q-¼ïh- M-¤ÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-z;G-Z¼-hP-z®ôm-ºWâG-¤-‚Å-qºÛ-GôP- DôP-Ç+Ý-G¸ÞGÅ-È-TP-fP-qô-»ôh-ÇezÅ- xÛ-¾ô- 2000 hP- 2001 2002 ¾ô-Åô-Åô¼-Ç+Ý-¤Vïh-fÞGÅ-ºyh-hP-GmÅ-¤W¾-Vïh-M-G¼-hÝ-wïzÅ-¥ôP-»ôh-q-¼ïh- GŸÛÅ-;-¯ï-DP-h¤¼-DÞ¾-HÛ-zôh-¤Û-±ôÅ- zÇem-º²Ûm-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ˆÛ-Ç+Ý-G¸ÞGÅ-GmÅ-zzÅ-È-¾Å-qºÛ-Bô-qô¼-ºHã¼-bï-JÀô-zÞ¼-hÝ-Ǩm-DP-¾-ºFÛh-hGôÅ-‚ãP-zºÛ-Mã-¤±m-G®ô-zô-mÛ- Z-¼Û-z®ôm-DP-mP-ºiÛ-ŸÛz-ÅôGÅ-‚ïh-Ç+zÅ-M-¤ÛÅ-DôP-¾-ZïÅ-lÝP-±zÅ-Vï-zbP-ÅôGÅ-ÇkÝG-¢ôP-¤m¼-GTôh-±ôh-¤ïh-zbP-z-¾Å-‚ãP-Ç+ô¼-»Ûh-VïÅ-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh- zÇem-º²Ûm-wÞm-±ôGÅ-h¤-q-hï-ZÛh-xÛ-¾ô- 1959¾ôºÛ-mP-MP-¯ï-DÞ¾-HÛ-z®ôm-DP-mP-DôP-GÛ-q-¾GÅ-ˆÛ-¿Ëm-hÝ-¾ô- 5 ¼ÛP-ŸÝGÅ-¥ôP-»ôh-q-¼ïh- zÇem-º²Ûm-wÞm-±ôGÅ-h¤-q-hïºÛ-Ç+Ý-wÞP-DôP-GÛ-mP-¤Û- DôP-GÛ-Ç+Ý-¹-Oô¾-h;¼-¾GÅ-hP-hGÝP-IPÅ- 80M-IPÅ-¾-wïzÅ-qºÛ-DôP-GÛ-Í-¤-¾GÅ- zÞ-yâG- 11 n¤Å-¾-¯ÛÅ-vôh-ŸÝÅ-ºhÝG zôh-ˆÛ-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-zÇem-º²Ûm-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ- M-¤ÛºÛ-hô-h¤-ºôG-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-xÛm-q-mP-zŸÛm- h;¼-¤²ïÅ-DÞ¾-HÛ-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-ZÛ-¤-IGÅ-q-¾GÅ-ˆP-z®ôm-mÅ-JÀôh-z=ô¾-‚Å-bï-ZÛm-ÁÅ-XïÅ-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-xÛm-qºÛ-Aïm-HÛÅ- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ÇkÝG-¢ôP-¤m¼-GTôh-GbôP-Mã-¤Ûm-qºÛ-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-VÛPÅ-hôm-¾-Å-dGÅ-z;ôh-ˆP- hï¼-z¯Û-ÆâP-ŸÝ-GÛ-¤ïh-¾ÞGÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛÅ-Pô-Lô¾-Bôm-zXôh-ˆP-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།