zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-7G&G&GôP-Å-¤VôG-mÅ-ZÛm-GÅÞ¤-HÛ-¼ÛP-GÅÞPÅ-VôÅ-GmP-Mãü


2003-12-16
Share

{}ü üzôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-ºFÛh-uÛ-mô¼-7GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾ºÛ-G®ßG-¾G-DP-mP-hÝ-M¾-ÆÅ-ŸÛ-z-¿ËÅ-¤Wh-qºÛ-uôh-ºWâG-GÛ-GÅÞPÅ-VôÅ-ZÛm-GÅÞ¤-HÛ-¼ÛP-hÝ-GmP-Mã-fÞGÅ-Gbm-ºDï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hï-»P-;ô-¼Û-»ºÛ- IâG-VP-iôP-ÅÞ;-Vïa- hGôm-qÅ-WÛ-¿e¼-GÅô¾-ºhïzÅ-ŸÝÅ-q-zŸÛm-qºÛ-7GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-uôh-ºWâG-GÛ-GÅÞPÅ-VôÅ-xÛ-¹-zTß-GZÛÅ-qºÛ-±ïÅ- 29 mÅ-ºGô-z®ßGÅ-ˆÛÅ-±ïÅ- 31 ZÛm-Iâz-q-GmP-MãºÛ-Ÿ¾-zŸïÅ-GmP-»ôh-TÛP- GÅÞPÅ-VôÅ-ˆÛ-ZÛm-hP-qô-hï-»P-zôh-ˆÛ-Æô¾-Mãm-mP-»Ûh-VïÅ-hP-ÆâP-z¯Û-GmP-Æô¾-»ôh-q-¿e¼-z¸P-qô-zTß-º²ô¤Å-ˆÛ-ZÛm-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG- uÛ¼-ÇePÅ-mÅ-uôh-ºWâG-GÛ-GÅÞPÅ-VôÅ-ZÛm-GÅÞ¤-HÛ-mP-Iâz-Mã-DG-qô-»Ûm-¼ÞP- 7G&G&GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-ZÛm-GÅÞ¤-HÛ-mP-hÝ-Iâz-q-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh-ºhÝG- 7GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-M-G¼-Á¼-xôGÅ-ˆÛ- Í-¼Þ-a-V¾- ¤Pº-ÇkïºÛ-mP-hÝ-»ôh-qºÛ-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-ÇK¼-DG-GÛ-mP-hÝ-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-GmP-mÅ-ºhÛ-¹ºÛ-±ïÅ- 18 ZÛm-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-ŸzÅ-Åô¼-ºDôh-Mã-»Ûm-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།