ÍÛ-¼G-GÛ-ÅÞ-aÛ-D-Vï-z-n¤Å-Å×-l¤-Èà-Åïm-º²Ûm-z¸ÞP-GÛ-GmÅ-±ß¾-¾-h-hÝP-»Ûh-VïÅ-‚ïh-fÞz-ˆÛ-¤ïh-qü


2003-12-17
Share

{}ü üÍÛ-¼G-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q- Å×-l¤-Èà-Åïm-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-hq¼-hP-GmÅ-±ß¾-¼ÛGÅ-M¾-uÛºÛ-z½‰m-ºyÛm-DG-mP-Wï-¤P-Wï-zŸÛm-G¸ÛGÅ-Mã-»ôh-»P- ÍÛ-¼G-GÛ- ÅÞ-aÛ-ŸïÅ-qºÛ-D-VïºÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-zdïm-¤Dm-HÛ-Å-DÞ¾-w¾-Vï-zÅ-mP- Å×-l¤-Èà-Åïm-º²Ûm-z¸ÞP-GÛ-GmÅ-±ß¾-¾-h-hÝP-»Ûh-VïÅ-fÞz-ˆÛ-¤ïh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG Å×-l¤-Èà-Åïm- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-h¤G-hqÞP-GÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-XïÅ-ÍÛ-¼G-mP-iG-qôºÛ-Hïm-¾PÅ-ˆÛ-ºFâG-º²ÛP-VßP-bà-ºIô-zºÛ-±ôh-hqG-‚Å-»ôh-q-¼ïh- »Ûm-mºP-Å×-l¤-Èà-Åïm-º²Ûm-z¸ÞP-‚ãP-zºÛ-XïÅ-ÍÛ-¼G-GÛ- w×-¾Þ-Wº- hP- Å×-¤-¼- ‡Û;-¼Û‡- hï-zŸÛm- ¤×ô-ÅÞ¾-¾-ÅôGÅ-qÅ-ÍÛ-¼G-mP- ÅÞ-aÛ-ŸïÅ-qÅ-D-VïºÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-zdïm-qºÛ-Å-DÞ¾-Vï-DG- w¾-Vï-zºÛ-»Þ¾-¤Û-hP-Í-¼ÛºÛ-zhï-ºWGÅ-¤Û-ÇoºÛ-hz¼- ºfz-Lô¾-»P-Åï-‚ãP-zŸÛm-ºhÝG-¾- ¿ËG-q¼-hÝ-¤Pº-DÞ¾-HÛ-»Þ¾-¤Û-¤P-qôÅ-M¾-uÛºÛ-z½‰m-ºyÛm-fôG-ºIï¤Å-Çtï¾-‚Å-qºÛ- Å×-l¤-Èà-Åïm- hï-mÛ- Å×-l¤-Èà-Åïm-Pô-¤-¤-»Ûm-ŸÛP- GhôP-hqG-G»ôG-bï-ºFz-Çeôm-‚Å-q-ŸÛG-hP-hPôÅ-ÅÞ- Å×-l¤-Èà-Åïm- º²Ûm-z¸ÞP-GÛ-GmÅ-±ß¾-¾-»Ûh-VïÅ-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-fôG-Å×-l¤-Èà-Åïm-¾-Mz-Bô¼-HÛ-n¤-q-¤±ôm-Vïh- IôP-Eï¼-Vï-DG-¤P-qôºÛ-mP- ÅÞ-aÛ- VôÅ-¾ÞGÅ-zdïm-qÅ-»Þ¾-¤Û-±ôÅ-Fô¤-Ç+ô¼-HÛ-¾Å-ºGݾ-M-Vï-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- hï-ÇSôm-xÛ-¹-7-qºÛ-mP-hÝ-»P-Å×-l¤-Èà-Åïm-HÛ-zÞ- ÍÞ-lï- hP- DÞ-Åï-GZÛÅ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-h¤G-hqÞP-GÛÅ-Aïm-¾¤-hÝ-zbP-XïÅ- Å×-l¤-Èà-Åïm-¾-Mz-Bô¼-ŸÝ-¤Dm-ÍÛ-¼G-GÛ- ÅÞ-aÛ- VôÅ-¾ÞGÅ-zdïm-qºÛ-¤Û-h¤PÅ-¤P-qôÅ-h-¿e-mP-zŸÛm-Ç+zÅ-hï-hÝÅ-DôP-GZÛÅ-ºhÅ-IôPÅ-xÛm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-¾-»Ûh-VïÅ-‚ãP-¤ïh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།