fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-mÅ-M-mG-Ç+¤-Å-Vïm-qôÅ-fï-¶m-¤±ô-DÞG-mP-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-±ôh-¿e-‚ïh-xôGÅ-fh-Zïm-zl-zbP-»ôh-qü


2003-12-17
Share

{}ü üfï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-Fm-ÁÝ-„Ëm-mÅ-M-mG-Ç+¤-Å-Vïm-qôÅ-fï-¶m-¤±ô-DÞG-mP-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-±ôh-¿e-‚ïh-xôGÅ-fh-Zïm-zl-zbP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hïºP- Zï-ÇSôm-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-mÅ- M-mG-Ç+¤-Å-Vïm-qôÅ-fï-¶m-fôG-iG-ÁÝGÅ-zïh-uôh-‚Å-±ï- fï-¶m-¼P-z®m-HÛ-M¾-Dz-¾ôGÅ-ÅÞ-fôm-MãºÛ-Zïm-zl-zbP-»ôh-q-hï¼- h-¼ÛP-hq¾-º‚ô¼-HÛ-hÝÅ-zzÅ-ŸïÅ-qºÛ-Gż-ÁôG-fôG-B¼-zÁh-GmP-zŸG- ÆÛh-º²Ûm-Fm-ÁÝ-„Ëm-GÛ-zXôh-m- M-mG-GÛ-fï-¶m-¤±ô-DÞG-Zï-ºI¤Å-DÞ¾-hÝ-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-±ôh-¿e-‚Å-±ï- hï-mÛ-iG-ÁÝGÅ-zïh-uôh-hP-Eh-¤ïh-»Ûm-q¼-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-Mã-hP- »P-M-mG-GÛ-fï-¶m-DÞ¾-hÝ-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-ºIï¤Å-ºWôG-‚Å-q-hP- »P-m- fï-¶m-fôG-iG-qôºÛ-±ß¼-Lô¾-HÛ-Zïm-zl-¤Þ-¤fÞh-GbP-±ï- GmÅ-hôm-hïÅ-fï-¶m-¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-M-mG-¾-ÇkP-¸ÞG-Vï-¼Þ-xÛm-bï- ¤Û-M¾-GTÛG-OÛ¾-HÛ-„Àô-ºhôh-fG-HP-¼Þ-ºIô-z-hP- hï-¤±ßPÅ-M-mG-hP-¾ôGÅ-ÅÞ-ºhôm-MãºÛ-ºhÝm-q-Vï-¼Þ-ºIô-Mã-»Ûm-qºÛ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།