z¾-»Þ¾-HÛ-¤ºôºÛ-iG-uôh-ÁôG-DG-GÛ-ºGô-ºFÛh-¤Û-Ço-DG-TÛG-M-G¼-ÍÞ-‡¼-q×¼-lïÁ-¤Pº-ÇkïºÛ-mP-ºGz-»Ûz-‚Å-»ôh-qü


2003-12-17
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-HÛ-¤ºôºÛ-iG-uôh-ÁôG-DG-GÛ-ºGô-ºFÛh-¤Û-Ço-DG-TÛG-M-G¼-‚P-xôGÅ- ÍÞ-‡¼-q×¼-lïÁ- ¤Pº-ÇkïºÛ-mP-ºGz-»Ûz-‚Å-»ôh-q¼- ÍÛm-=¼-qô¾- ŸïÅ-qºÛ-M¾-uÛºÛ-GÅP-zºÛ-Zïm-dôGÅ-ŸÛz-hrôh-¿Ëm-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-¤Dô-vôh-‚Å-q¼-¿e¼- M-G¼-Zïm-dôGÅ-¤Û-ÇoÅ-¤ºôºÛ-Hïm-¾ôG-¤Û-Ço-hï-hG-º±ô¾-ŸÛz-‚ïh-Mã-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG w×-¼m-ÅÛºÛ-M¾-Å-q×ï¼ï-ÅÛ-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-ÍÛm-=¼-qô¾-ŸïÅ-qºÛ-M¾-uÛºÛ-GÅP-zºÛ-Zïm-dôGÅ-¿Ëm-DP-hïÅ-M¾-uÛºÛ-»Þ¾-DG-mP-Zïm-Tm-¤Û-ÇoºÛ-fô-GŸÝP-Z¼-±GÅ-hP-ºIï¤Å-Çtï¾-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- M-G¼-ÍÞ-‡¼-q×¼-lïÁ- ¤Pº-Çkï-Å-GmÅ-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-mP-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ- Í-aÛ¾-;Ý-¤×¼- ŸÝ-zÅ-zXôh-m- z¾-»Þ¾-HÛ-¤ºôºÛ-Hïm-¾ôG-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-ºGô-º²Ûm- qÞÁ-q×- ;-¤¾- l-Ⱦ- fï-zÅ-GŸm-¤fô-¼Û¤-ºGô-ºFÛh-¤Û-Ço-zhÝm- ÍÞ-‡¼-q×¼-lïÁ-¤Pº-ÇkïºÛ-mP-ºGz-»Ûz-‚Å-»ôh-q¼-ÍÛm-=¼-qô¾-mÅ-GÅP-zl-º‚ô¼-»ôh-qÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-zŸG- Í-aÛ¾-;Ý-¤×¼-ŸÝ-zÅ-¤Þ-¤fÞh-zXôh-m- GôP-Gž-fô-GŸÝP-hïºÛ-mP-¤ºôºÛ-Hïm-¾ôG-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-ºGô-G®ô-®¤-¤-¸h- OÛG-º²âGÅ-hïºÛ-ºGô-ºFÛh-ÍP-GZÛÅ-q- „Ë-Ç~ä-¼×¤- „Ë-‡-¼ÍÛ-hP- ;Û¼ÛÁ-a- „Ë-È-lݼ- ¤×-È-¼×-GZÛÅ-ˆP-ºDôh-ºhÝG-¾- ¤Û-Ço-hï-GZÛÅ-mÛ- z¾-»Þ¾-mP-¿+ôG-GÅôh-hP-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-uôh-qºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-Zïm-Tm-¤Û-Ço-»Ûm-q-¼ïh-ºhÝG- ÍÛm-=¼-qô¾-M¾-uÛºÛ-GÅP-zºÛ-Zïm-dôGÅ-¿Ëm-DP-GÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-q-zŸÛm- M-G¼-ÍÞ-‡¼-q×¼-lïÁ-¤Pº-Çkï-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-¤ºôºÛ-Hïm-¾ôG-¤Û-Ço-hï-hG-º±ô¾-ŸÛz-ˆÛ-¾Å-hôm-M-Vï-Çtï¾-Mã-»Ûm-qÅ-Gž-hôm-GmP-ºhÝG-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།