z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-¤ºôºÛ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-fôG-Lô¾-lÝP-GbôP-Mã¼-iG-ÁÝGÅ-±h-¾Å-zL¾-z-zïh-uôh-zbP-Ç+ô¼-PïÅ-¾ïm-‚Å-»ôh-qü


2003-12-17
Share

{}ü ühï-»P-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-VïºÛ-xG-¼ôGÅ-¿U¤- D×Û¼Û-ÅÛ-=Û-a- ¼ôD-D×- z¾-»Þ¾-mP-GÛ-hPôÅ-»ôh-GmÅ-ÇePÅ-G¸ÛGÅ-ŸÛz-Vïh- D-Å-z¾-»Þ¾-mP-wïzÅ-º‚ô¼-‚ãP-XïÅ- z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛ-h¤G-¤ÛºÛ-¤IÛm-±z-q-h¤G-hqôm- lÛ-q;- GÝ-¼ÞP-HÛÅ-GŸÝP-GÛ-h¤G-¤ÛÅ-iG-ÁÝGÅ-±h-¾Å-zL¾-z-zïh-uôh-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºGº-¼ï-‚ãP-»ôh-q-hP- ¤-ºôPÅ-q¼-GmÅ-±ß¾-hï-¼ÛGÅ-¤-‚ãP-zºÛ-ÇSôG-ºGôG-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hP- »P-hï-¼ÛGÅ-mP-Gôh-VGÅ-wôG-qºÛ-mP-¤Û-±ô¼-GÝm-GÅz-GmP-GÛ-»ôh-Ç+ô¼-Gż-ºGôh-q¼-GÅÞPÅ-ºhÝG- ¿U¤-D×Û¼Û-ÅÛ-=Û-a- ¼ôD-D×- z¾-»Þ¾-mP-ZÛm-zŸÛºÛ-¼ÛP-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-Mã-»Ûm-q-hP- DôP-GÛÅ-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-hqôm-¼ÛGÅ-Vï-DG-¿Ëm-hÝ-¤W¾-ºyh-GmP-Ç+zÅ- GŸÝP-GÛÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-z¯Û-¤ïh-lôG-¼ô¾-zbP-z¼-fÞGÅ-º±z-»ôh-Ç+ô¼-JÀïP-GmP-ºhÝG- »P-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛ-h¤G-¤ÛºÛ-¤IÛm-±z-q-h¤G-hqôm- GÝ-¼ÞP-GÛÅ- z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛ-h¤G-¤ÛÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-z¯Û-¤ïh-zbP-zºÛ-Aïm-HÛÅ- h-z¼-h¤º-¤f¼-»P-h¤G-hqôm-17-z®ôm-ºWâG-‚Å-q-º¤-hï-¤Ûm-¾Å-;-mÅ-xÛ¼-ºzÞh-zbP-z-hP-h-hÝP-Hôh-GŸÛ-ºGº-¼ïºÛ-fôG-ŸÛz-hrôh-GmP-zŸÛm-»ôh-Ç+ô¼-»P-Gż-ºGôh-q¼-GÅÞPÅ-ºhÝG- º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-hP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-q-DG-GÛÅ- z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-FÛ¤Å-ºG¾-ÇKô-mÅ-º²Ûm-z¸ÞP-z®ôm-ºWâG-‚Å-q-hP-¤m¼-GTôh-±ôh-¤ïh-zbP-z-ÅôGÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-z¯Û-¤ïh-Gh¾-ÁÛG-zbP-hP-GbôP-zŸÛm-q¼-Åï¤Å-º±z-»ôh-¾ÞGÅ-Bôm-zXôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།