ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾Å-DP-ŸÛG-mÅ-M¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-GmÅ-zz-¾-zB¼-ŸÛz-GmP-zºÛ-ljm-fô-ºhôm-Çtï¾-GmP-zü


2003-12-17
Share

{}ü üÍ-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôP-Eï¼-mÛºÞ-»ôG-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-w×Û¼Û-i¤- ÈÍô-Å- ŸïÅ-qºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾Å-DP-mÅ-ºhÛ-¾ôºÛ-M¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-GmÅ-zz-¾-zB¼-ŸÛz-GmP-zºÛ-ljm-fô-ºhôm-Çtï¾-GmP-zºÛ-mP-M¾-Dz-D-ÁÅ-mÅ-M¾-uÛºÛ-mP-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-¼ÛP-¾ÞGÅ-q-¯-¤ïh-z¸ô-MãºÛ-¾Å-ºGݾ-hï-¾G-V¼-z¸ÞPÅ-bï- ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-fôG-z¯Û-¤ïh-ˆÛ-iG-Gmôm-ÁÝGÅ-Vï-‚ïh-¤ÞÅ-ÅÞ-¤-¿eôÅ-q¼- uÛ-»ôPÅ-ˆÛ-V-mÅ-M¾-uÛºÛ-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-GmÅ-zz-hï-»¼-MÅ-xÛm-»ôh-Ç+ô¼-ljm-fô-hïºÛ-mP-ºDôh-»ôh-ºhÝG- Í-¼ÛºÛ-IôP-Eï¼-mÛºÞ-»ôG-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾Å-DP-hïÅ-¾ô-¿e¼-M¾-uÛºÛ-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-GmÅ-ºzz-fôG-zB¼-ŸÛz-GmP-GÛ-»ôh-q-hP- ºhÛ-¾ô-2003-¾ôºÛ-zB¼-ŸÛz-ljm-fô-GŸÛ-z¸ÞPÅ-‚Å-m- ºhÛ-¾ô-M¾-Dz-25-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-GmÅ-ºzz-»¼-MÅ-xÛm-»ôh-q-hP- M¾-Dz-15-mÅ-ÇS-¾ôºÛ-¯ÛÅ-mÅ-Bô-¼Þ-xÛm-»ôh-ºhÝG- hï-»P-w×Û¼Û-i¤- È-ÍôÅÛ- ŸïÅ-qºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾Å-DP-hïºÛ-G®ô-º²Ûm- W×ï-aÛ-w¼- ¶Ûm-Å×¼-ŸÝ-zÅ-GÅÞP-»G-¾-‚Å-m- hzÞÅ-Íï-ÁÛ-»ºÛ-¤Pº-DÞ¾-¿e-zÞºÛ-mP-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-¼ÛP-¾ÞGÅ-q¼-h¤G-ºfz-ˆÛ-¤ÛP-hï-zïh-uôh-GbP-bï-¤±¤Å-¼ï- GŸÝP-hP-Vz-ÆÛh-ˆÛ-z¿e-z-¤Û-¤fÞm-q-n¤Å-ˆÛ-fôG-iG-Gmôm-‚Å-bï-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-fôG-lôG-¼ô¾-GbP-GÛ-»ôh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-uÛ-»ôPÅ-ˆÛ-V-mÅ-M¾-uÛºÛ-mP-h¤PÅ-G®ô-hP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-GmÅ-ºzz-hï-¤Þ-¤fÞh-»¼-MÅ-ºIô-zŸÛm-q-¼ïh-ŸïÅ-GÅÞP-zŸG- »P-zB¼-ŸÛz-ljm-fô-hïºÛ-mP-M¾-uÛºÛ-mP-¼P-hzP-±h-¿km-»ôh-qºÛ-M¾-Dz- 88 »ôh-q-hP- uÛ-h¤PÅ-hP-Vz-ÆÛh-ˆÛ-¼P-hzP-TßP-¸h-®¤-»ôh-qºÛ-M¾-Dz- 49 hï-zŸÛm-GŸÛ-¯ºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-¼P-hzP-È-TP-¤fº-Ÿm-»ôh-qºÛ-M¾-Dz-31-zTÅ-ˆÛ-¤ÛP-ºhôm-GmP-zŸG- hïºÛ-mP-mÅ-ºz¼-¤-hP-‚P-;ô-¼Û-»- DÞ-„Ë- ¾Û-„ËÛ-»- ÅÍô-lÛ-Í-¼ï-„ËÛ-»- ÅÞ-lm- ÅÛ-¼Û-»- =âG-¤m-mÛÅÛ-bm-zTÅ-ˆÛ-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-¼P-hzP-VïÅ-Bô-qô-»ôh-Ç+ô¼-Gž-Çeôm-GmP-zŸG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།