M-mG-GÛÅ-zôh-fôG-n¤-ºHã¼-zbôm-ÇePÅ-¾-ym-zÞ-ºHã¼-z-xÛm-»ôh-Ç+ô¼-7G&G&GôP-Å-¤VôG-mÅ-z;º-GmP-zü


2003-12-17
Share

{}ü üzôh-ˆÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-ºFÛh-„À-m-¤ïh-q-7uÛ-mô¼-7GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-GP-ZÛh-ˆÛ-Ç+Ý-±z-hP-M-¤ÛºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-z¼-z;º-¤ô¾-fh-;¼-GmP-ÇezÅ- M-mG-GÛÅ-zôh-fôG-n¤-ºHã¼-zbôm-ÇePÅ-¾-ym-zÞ-ºHã¼-z-xÛm-»ôh-Ç+ô¼-z;º-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG »P-7uÛ-mô¼-7GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ- zôh-hP-M-mG-GZÛÅ-hz¼-ºƒï¾-z-ÇÀ¼-GÅô-‚ãP-»P- zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-hï-h;º-½‰ôG-Tm-ŸÛG-»Ûm-qÅ- ¾¤-ÅïP-ºIâz-ºƒÅ-Åôm-qºÛ-±ôh-hqG-‚ïh-Mã-¤ïh-Ç+ô¼-M-G¼-‚P-Á¼-¤Pº-Çkï- Í-¼Þ-a-V¾- q×¼-lïÁ-HÛ-M¾-Å- ÍÛ-‡-a-J˼-HÛ-¤Pº-ÇkïºÛ-GÅô¾-¤Iôm-DP-Vïm-¤ôºÛ-mP-¤P-±ôGÅ-¾-D-Å-z;º-°¾-ºhÝG- »P-7G&G&GôP-Å-¤VôG-GÛÅ- hï-ÇS-hP-¤Û-ºi-z¼- mP-zÇem-¤DÅ-q-n¤Å-ˆÛÅ-zôh-fôG-fÞGÅ-ÇoP-Vïm-qô-GmP-GÛ-»ôh-q-hP- M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-ºwô-ºHã¼-xÛm-q¼-zdïm-mÅ- M-mG-GÛÅ-xÛ-M¾-»Þ¾-Iâ-DG-hP-ºƒï¾-¾¤-‚ïh-xôGÅ-¾-»P-ºHã¼-z-ºIô-zŸÛm-»ôh-q- M-mG-mP-ºHã¼-z-GbôP-¤Dm-mÛ-M-VïºÛ-¤P-±ôGÅ-»Ûm-ÇezÅ- hïP-Ç+zÅ-ˆÛ-M-mG-mÛ-¾ô-20-mÅ-30-GôP-GÛ-M-mG-hP-¤Û-ºi-z-VGÅ-»ôh-Ç+ô¼-»P-z;º-GmP-ºhÝG- »P-xÛ-±ïÅ- 16 ÇS-iô¼-7GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ- ¤Pº-ÇkïºÛ- aï-¼Þ- ºIï¤Å-Çeôm-DP-mP-Ç+Ý-fP-ºIï¤Å-Çeôm-ŸÝ-MãºÛ-Çkï-±m-ŸÛG-hzÞ-º‚ïh-¤²h-q-hP-hï-XïÅ- fï-¼×-¶ï-l- mP-qºÛ-G®ßG-¾G-DP-mP-hh-¿km-VôÅ-ŸÝ-z-n¤Å-¾-GÅÞPÅ-VôÅ-z=Ûm-°¾-ºhÝG- M-G¼-‚P-Á¼-¤Pº-DÞ¾-mP-h-¼ïÅ-ˆÛ-7uÛ-mô¼-7GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-VôÅ-ÆÛh-HÛ-½ÀzÅ-Vïm-HÛ-¤²h-ºyÛm-DG-¾ïGÅ-Iâz-XïÅ- h-¼ÛP-ÇS-iô-VÛzÅ-Ÿ¾-zNå¼-mÅ- hGôP-iô-M¾-Å-¿kÛ-¾Û¼-ŸzÅ-Åô¼-ºDôh-ˆÛ-»ôh-q-hP-hï-mÅ-ÅP-ZÛm-xÛ-±ïÅ-18ZÛm-zŸÝGÅ-ÇK¼-hÝ-ŸzÅ-Åô¼-ºDôh-Mã-»Ûm-qºÛ-GmÅ-z¸P-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།