M-G¼-HÛ-PôÅ-mÅ-;Á-¤Û¼-fôG-ÇSôm-ºIôºÛ-V-Aïm-zbôm-zŸÛm-q-hï-h-V-hô¼-MãºÛ-I-OÛG-»ôh-ŸïÅ-q;ÛÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-mÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG


2003-12-18
Share

{}ü üq;ÛÅÛ-bm-HÛ-PôÅ-mÅ-M-G¼-hP-;Á-¤Û¼-HÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ˆÛ-IôÅ-¤ô¾-»ôP-Mã¼- ºhÅ-qºÛ-¾ô-¿S-zTߺÛ-¼ÛP- ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-IôÅ-Tôh-DG-¾- M-G¼-HÛ-PôÅ-mÅ-z¯Û-ÆâP-ŸÝ-hGôÅ-qºÛ-ÇSôm-ºIôºÛ-V-Aïm-zbôm-zŸÛm-q-hï- h-V-hô¼-MãºÛ-I-OÛG-»ôh-ŸïÅ- D-ÅP-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-q;ÛÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm- ¤Þ-ÁÙ-¼w-¤VôG-mÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG q;ÛÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-hGôPÅ-ºV¼-zbôm-GmP-q-hïÅ- º²¤-JÀÛP-mP-GÛ-lݾ-ym-¤±ôm-V-¿km-qºÛ-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-HÛ-ºDôm-º²Ûm-Zïm-D-Vï-ÁôÅ-ŸÛG-Åï¾-MãºÛ-Gô-Ç+zÅ-Gż-q-ŸÛG-»ôP-Mã-»Ûm-q¼-Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-q-±ôÅ-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-hP- h-V-¤Û-±ôÅ- ¼ÛP-¤Ûm-xÛ-¹-hP-qôºÛ-mP-M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm- Í-‡¾-„ËÛ-È-¼Û-¶W-q»Û-¤VôG-q;ÛÅÛ-bm-hÝ-¿Ëô-Íï-ÁÛ-»ºÛ-M¾-Dz-DG-GÛ-¤Z¤-ºƒï¾-»Þ¾-IâºÛ-¤fÞm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-ºhݼ-wïzÅ-Ç+zÅ-GmÅ-±ß¾-WÛ-‚ãP-¾-hô-ÇoP-ÁÝGÅ-Vï-‚ïh-Mã-»Ûm-q-¼ïh- ¿Ëm-±ôGÅ-hï-±ßGÅ-Mã¼-zhÝm-yG-GÅÞ¤-®¤-¾Å-¤ïh-qºÛ-ÇS-¼ô¾-hÝ- q-;ÛÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-GÛÅ- G¾-bï-P-±ô¼-h;º-P¾-hPôÅ-»ôh-ˆÛ-¤hÝm-q-»ôh-±ï- xôGÅ-GZÛÅ-;ºÛ-PôÅ-mÅ-hï-ÇSºÛ-¾PÅ-xôGÅ-Mz-zBô¼-HÛÅ-GÝ-»PÅ-¿km-qºÛ-z;º-¤ô¾-¿ËàG-qô-GmP-Çeï- hzÞ-¤ºÛ-¾¤-zÞ-ŸÛG-bà-ÇÀïzÅ-fÞz-q-‚ïh-hGôÅ-q¼-zdïm- P-±ôÅ-Gô-Ç+zÅ-ºhÛ-¯-º²Ûm-‚ïh-MãºÛ-I-OÛG-»ôh-¾- M-G¼-HÛ-PôÅ-mÅ-ˆP-GÝ-»PÅ-GmP-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG h-z¼- q;ÛÅÛ-bm-HÛ-PôÅ-mÅ-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛÅ-zŸG-qºÛ-IôÅ-Vôh-¼Û¤-q-GŸÛ¼-z¸ÞP- ;Á-¤Û¼-HÛ-GmÅ-zz-hï- ;Á-¤Û¼-¤Û-¤P-ˆÛÅ-fG-GTôh-‚ïh-hGôÅ-q-GÅÞPÅ-ˆÛ-»ôh-m-»P- h-V-hï-¸Þ¼-ºWôG-‚ïh-Mã-»Ûm-ŸïÅ- ÆÛh-º²Ûm-¤Þ-ÁÙ-¼w-HÛÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG M-G¼-HÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï-¸Þ¼-q-Ç+Ý-ŸzÅ- Wï-Íïm- ^Û;-ÁÛb-HÛÅ- q;ÛÅÛ-bm-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-IôÅ-ºV¼-hïÅ- DôP-GÛ-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-º²Ûm-qºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-¾-ºHã¼-¿kôG-Vïm-qô-ŸÛG-xÛm-q-¤±ôm-HÛ-»ôh-q-hP- M-G¼-HÛ-PôÅ-mÅ-ˆP-hï¼-»-¾m-GTÛG-¤±ßPÅ-ŸÛG-GmP-Mã-G¾-Vïm-qô-»Ûm-q-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG »P-q;ÛÅÛ-bm-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-q-¿U¤- Å-¤Û-a- Íï-¤l-HÛÅ- q;ÛÅÛ-bm-HÛÅ-ÇSôm-ºIôºÛ-V-Aïm-zbôm-Çeï-;Á-¤Û¼-HÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-MãºÛ-¼ï-z-‚ïh-zŸÛm-q-hïºÛ-fôG-mÅ-Iâz-ºƒÅ-Åôm-Mã-¤ïh-qºÛ-D¼- h-hÝP-M¾-uÛºÛ-mP-GÛ-Mz-Bô¼-»P-z½ÀG-Zïm-»ôh-q-G¸ÛGÅ-Çeï- ÆÛh-‚ãÅ-¾-ºHã¼-z-GbôP-MãºÛ-fG-GTôh-GmP-q-ŸÛG-»Ûm-q-GÅÞPÅ-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།