q;ÛÅÛ-bm-HÛ-lݾ-ym-¤±ôm-VºÛ-±m-¼ÛG-q-ºGº-ÁÅ-ˆÛÅ-ÍÛ-¼m-¾-lݾ-ym-Gô-¤±ôm-hP-ºƒï¾-zºÛ-¼ÛG-¯¾-¤Dô-vôh-‚Å-»ôh-¾ÞGÅü


2003-12-23
Share

{}ü ü¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm- q;ÛÅÛ-bm-HÛ-GŸÝP-mÅ- »Þ¾-hïºÛ-lݾ-ym-¤±ôm-VºÛ-±m-¼ÛG-q-ºGº-ÁÅ-ˆÛÅ- ÇKï¼-HÛ-ºhôh-Q¤-hP-h¤ÛGÅ-»Þ¾-Iâz-Vïh- ÍÛ-¼m-¾-lݾ-ym-Gô-¤±ôm-hP-ºƒï¾-zºÛ-¼ÛG-¯¾-¤Dô-vôh-‚Å-»ôh-q¼-PôÅ-¾ïm-GmP-»ôh-m-»P- GŸÝP-xôGÅ-mÅ-hÝÅ-m¤-»P-z;º-ºFô¾-GmP-¤ïh-q-Gž-zÁh-GmP-»ôh-q-¼ïh q;ÛÅÛ-bm-HÛ-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-q- ¤-ÅÞl- D×m-HÛÅ-ÍÛ-¼m-¾-Zïm-D-Vï-zºÛ-¼ÛG-¯¾-¤Dô-vôh-‚Å-»ôh-ÆÛh-qºÛ- ¤Û-ZÝP-ÁÅ-ŸÛG-¾-q;ÛÅÛ-bm-HÛ-GŸÝP-mÅ- iÛ-ŸÛz-GmP-zŸÛm-»ôh-q-GÅÞPÅ-ºhÝG ÍÛ-¼m-mP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-¿Ëm-DP-GÛÅ-ŸÛz-ºWâG-¾Å-hôm-Çtï¾-»ôh-q-hP- ¿Ëm-DP-hïºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-DG-TÛG-GÛÅ- ÍÛ-¼m-¾-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-ˆÛ-¼ÛG-¯¾-¤Dô-vôh-‚ïh-¤Dm-G®ô-zô-M-mG-hP- ¼-ÁÛ-»- q;ÛÅÛ-bm-zTÅ-»Ûm-q-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-q-¿e¼- q;ÛÅÛ-bm-GŸÝP-mÅ-»Þ¾-hïºÛ-lݾ-ym-¤±ôm-VºÛ-¼ÛG-¯¾-ŸÛz-ºWâG-DP-fôG-¤¼-º²âGÅ-¤Dm- Íz-lݾ- ;-lÛ¼- D×m-¾-»P-iÛ-ŸÛz-GmP-»ôh-ºhÝG ¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-Í-¼ÛºÛ-wô-ƒP-h;¼-qôºÛ-¤IÛm-±z- Å;ô^- ¤ï;¾ï-¾ïm-HÛÅ- q;ÛÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤Þ-ÁÙ-¼w-¤VôG-mÅ-Í-¼ÛºÛ-GŸÝP-¾- DôP-GÛ-ÆÛh-GŸÝP-mÅ- ÍÛ-¼m-hP-¾Û-„ËÛ-»-ÅÞ-ŸÛG-¾-lݾ-ym-¤±ôm-VºÛ-¼ÛG-¯¾-¤Dô-vôh-GmP-¥ôP-¤ïh-qºÛ-Gž-zÁh-hP-DÅ-¾ïm-GmP-‚ãP-ŸïÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG-¾- hï-zŸÛm-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm- q;ÛÅÛ-bm-GŸÝP-GÛ-¤IÛm-±z-qÅ-ˆP- q;ÛÅÛ-bm-HÛ-±m-¼ÛG-q-ºGº-ŸÛG-GÛÅ- FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-‚-uôh-»ôh-¤Ûm-ŸÛz-ºWâG-GÛÅ- G¾-bï-DôP-±ôÅ-FÛ¤Å-hP-ºG¾-zºÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-»ôh-±ï- ÅÞ-ŸÛG-FÛ¤Å-ˆÛ-GôP-m-¤ïh-ÇezÅ- DôP-±ô¼-FÛ¤Å-Vh-wôGÅ-Mã-»Ûm-q-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།