M-G¼-HÛÅ-q;ÛÅÛ-bm-GŸÝP-mÅ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-uôh-Çtï¾-¤Dm-±ôºÛ-fôG-h¤-iG-ÁÝGÅ-Vï-®¤-‚ïh-hGôÅ-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG


2003-12-23
Share

{}ü üM-G¼-HÛÅ-q;ÛÅÛ-bm-¤Z¤-IôÅ-¤ô¾-‚ïh-Mã¼-fôG-¤¼-q;ÛÅÛ-bm-GŸÝP-mÅ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-uôh-Çtï¾-¤Dm-±ôºÛ-fôG-h¤-iG-ÁÝGÅ-Vï-®¤-‚ïh-hGôÅ-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG hï-»P-¿kÛ-¾Û-mÅ-Íï-Íïw-qÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-mÅ-h-¼ÛP-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-GŸÛGÅ-m- M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm-Í-‡¾-„ËÛ-È-¼Û-¶W-q»Û-¤VôG-mÅ-hï-¼ÛP-„Ë-¼-bÛ-»ºÛ- Wm-b-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-ºhݺÛ-fôG-GÅÞPÅ-zÁh-GmP-zºÛ-mP- ¯-zºÛ-xÛ-¹-zTß-GTÛG-qºÛ-±ïÅ-26-mÅ-z¸ÞP-Å-¤±¤Å-mÅ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-uôh-q-ÅÛ¤-º²â¾-‚ïh-Mã-ym-zÞ-ZÝP-hÝ-xÛm-»ôh-q-z¸ô-ºhÝG ºôm-ˆP-ºV¼-¾ôºÛ-xÛ-¹-hP-qôºÛ-mP-q;ÛÅÛ-bm-mP-±ôGÅ-MãºÛ-¿Ëô-Íï-ÁÛ-»ºÛ-¤fÞm-xôGÅ-M¾-Dz-ˆÛ-±ôGÅ-ºhݺÛ-hÝÅ-±ôh-hP-zÇeàm-mÅ-q;ÛÅÛ-bm-¤Z¤-IôÅ-¤ô¾-‚ïh-MãºÛ-GŸÛ-¯-mÛ-q;ÛÅÛ-bm-PôÅ-mÅ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-uôh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-±ôºÛ-±ôGÅ-q-¯-¤ïh-z¸ô-hGôÅ-q-hP-DÞ¾-hï¼-¢ôP-zl¼-vôh-Mã-¤±¤Å-ºWôG-»ôP-fzÅ-ÅÞ-ÁÝGÅ-Çoôm-Vï-®¤-Mz-hGôÅ-Mã-G¾-Vïm-qô-»Ûm-¾ÞGÅ-mm-zXôh-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-±ôGÅ-qºÛ-¤IÛm-±z-q-¶Û-Wï-;Ý-¤¼-¤¾-Èô-‡-¼-mÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG uÛ¼-zbP-‚P-xôGÅ-;ÁÛ-¤Û¼-DÞ¾-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-±ôÅ-ºhÅ-qºÛ-¾ô-Pô-zTß-¿S-®¤-¼ÛP-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-uôh-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-q-hP- M-G¼-GŸÝP-mÅ-hï-hG-mÛ-q;ÛÅÛ-bm-GŸÝP-GÛÅ-Mz-Bô¼-hP-¤fÞm-ºHã¼-vôh-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅ-Bôm-zXôh-‚ïh-zŸÛm-q-hP- q;ÛÅÛ-bm-mÅ-hï¼-PôÅ-¾ïm-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-q-¼ïh- GP-¿e¼-ºV¼-¾ôºÛ-xÛ-¹-hP-qôºÛ-±ïÅ-Á¼-hÝ-¿Ëô-Íï-ÁÛ-»ºÛ-¤fÞm-±ôGÅ-M¾-Dz-ˆÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ÅÞ-M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-ˆP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།