Í×-»¼-¾ïm^-M¾-Dz-GÛÅ-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-¾-Åï¤Å-DÞ¼-¤Þ-¤fÞh-GmP-zŸÛm-»ôh-q¼-mm-zXôh-GmP-»ôh-qü


2003-12-24
Share

{}ü üD-ÅP-xÛ-±ïÅ-24-ZÛm-zôh-GmÅ-i-MºÛ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-Gž-¿e¼-m- Zï-ÇSôm-xÛ-±ïÅ-18-ZÛm-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-ÍÛm-¾m^-hP-»Þ-¼ôz-‚P-¤ºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-Ç+¾-z¸P-ÇeG-¿Ë-¾GÅ-hP-Í×»¼-¾ïm^-GÛ-xÛ-ºƒ¾-¾Å-hôm-¿Ëm-DP-GÛ-„Àôm-Vïm- =ô¤-;Û=-n¤-GZÛÅ-hz¼-HÛ-¤W¾-ºyh-Ç+zÅ-Í×»¼-¾ïm^-GÛ-„Àôm-Vïm-=ô¤-;Û=-¤VôG-mÅ- zôh-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-»¼-MÅ-GbôP-MãºÛ-fh-¾-Í×»¼-¾ïm^-GÛÅ-Mz-Bô¼-¤Þ-¤fÞh-ŸÝ-Mã-»Ûm-qºÛ-DÅ-¾ïm-zB¼-zÁh-GmP-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG hôm-GmÅ-ºhÛºÛ-fôG-Í×»¼-¾ïm^-xÛ-ºƒï¾-¾Å-DÞP-GÛ-Gż-ºGôh-Gž-zOGÅ-ŸÛG-ˆP-Çtï¾-»ôh-q-hP- hïºÛ-mP-zôh-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-Gmh-hôm-fh-¾-Í×»¼-¾ïm^-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-»Þ-¼ôz-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-Dz-GÛ-¯-hôm-hP-GTÛG-¤±ßPÅ-zôh-fï-zºÛ-M-mG-Eôm-»ôPÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-Gmh-hôm-¾-Åï¤Å-DÞ¼-¤Þ-¤fÞh-GmP-zŸÛm-»ôh-¾- »P-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-»¼-MÅ-GbôP-Mã¼-h-»ôh-»Þ-¼ôz-¤Z¤-ºƒï¾-hP-M-mG-GŸÝP-hz¼-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-IôÅ-¤ô¾-HÛ-Mãh-¼Û¤-hï-fzÅ-‚ãÅ-z¸P-ÁôÅ-»Ûm-q¼-PôÅ-º²Ûm-HÛ-Í×»¼-¾ïm^-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-¼ÛP-¤Ûm-»Þ-¼ôz-¤Z¤-ºƒï¾-¿Ëm-±ôGÅ-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-¾¤-Çeôm-¯-º²Ûm-»ÛG-V-Gbm-ºzïzÅ-»ôP-ÇÀh-hÝ-ºzh-z¯ôm-¿Ëôh-¤ïh-Bôm-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG GôP-ŸÝÅ-Í×»¼-¾ïm^-xÛ-ºƒï¾-¿Ëm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-Gž-zOGÅ-hïºÛ-mP-¤Þ-¤fÞh-hï-Í×»¼-¾ïm^-GŸÝP-xôGÅ-ˆÛ-M¾-Dz-ˆÛ-xÛ-ºƒï¾-ÆÛh-‚ãÅ-mP- ºIô-z-¤ÛÛºÛ-fôz-fP-GÛ-hôm-Gmh-¾-h¤ÛGÅ-zž-G¾-Vï¼-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-GŸÛ¼-z¸ÞP- ÆÛh-‚ãÅ-¾G-¿e¼-‚ïh-zŸÛm-»ôh-qÅ-Gž-Çeôm-GmP-zŸG- »P-Í×»¼-¾ïm^-GÛ-xÛ-ºƒï¾-¾Å-hôm-¿Ëm-DP-GÛ-„Àôm-Vïm-=ô¤-;Û=-»ÛÅ- z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-ÍÛP-¾ïm^-hP-»Þ-¼ôz-‚P-¤ºÛ-Ç+Ý-±z-Ç+¾-z¸P-ÇeG-¿Ë-¾GÅ-¿Ëm-hP-¤W¾-ºyh-ŸÝ-¤±¤Å-ÅÞ- M-G¼-hP-z¾-»Þ¾-hï-zŸÛm-ºƒâG-zTÅ-ÅÞ-GmÅ-qºÛ-z®m-‚ô¾-HÛ-zôh-¤Û-n¤Å-¾-Í×»¼-¾ïm^-GŸÝP-GÛÅ-»Þ-¼ôz-hPÞ¾-ÇKô¼-200000ˆÛ-¼ôGÅ-Bô¼-»P-Gž-zOGÅ-GmP-ºhÝG-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།