M-¤Û-¼ÛGÅ-±ôÅ-¤ºô-®ï-bàP-BïÅ-mÅ-¾ô-110xÛm-qºÛ-im-GÅôºÛ-hÝÅ-im-hï-zŸÛm-hï-ÇS-mP-zŸÛm-G¾-ºGPÅ-Vïm-qô-»Ûm-q-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-qü


2003-12-24
Share

{}ü ü¼ÛP-¤Ûm-M-mG-GÛ-=âºÞ-GŸÛ-ºhÅ-qô-¤ºô-®ï-bàP-BïÅ-mÅ-¾ô-110xÛm-qºÛ-im-GÅôºÛ-hÝÅ-Ç+zÅ-hï¼-hï-ÇS-mP-zŸÛm-¾ô-MãÅ-ˆÛ-¤fô-½ÀzÅ-Vïm-qô-ŸÛG-»ôP-Mã-¤Ûm-qºÛ-ÇSôm-hqG-GmP-GÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ÁG hï-»P-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-¤ºô-®ï-bàP-BïÅ-mÅ-¾ô-110-ºDô¼-zºÛ-ZÛ-¤ô-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-GÛ-»ôh-q-¤-¸h- ÁÛP-ÈØ-hqï-hïz-DP-hÝ-¤ºô-®ï-bàP-GÛ-hqï-hïz-ÅôGÅ-±ôP-ºIï¤-‚ïh-Mã-ºGô-z®ßGÅ-»ôh-q-hï-»ÛÅ-ÇÀ¼-»P-M-mG-mP-¤ºô-®ï-bàP-GÛ-¾ô-MãÅ-ˆÛ-¤fô-½ÀzÅ-ŸÛG-zB¼-bà-ºV¼-MãºÛ-hÝÅ-Ç+zÅ-ÁÛG-Á¼-»ôh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-h-¼ïÅ-ˆÛ-¾ô-110-ºDô¼-zºÛ-im-GÅôºÛ-hÝÅ-Ç+zÅ-hï-hP-hï-ÇS-¾ô-zTߺÛ-GôP-¾-¤ºô-®ï-bàP-BïÅ-mÅ-¾ô-100-ºDô¼-zºÛ-im-GÅôºÛ-hÝÅ-im-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-q-GZÛÅ-wm-±ßm-zÇkݼ-m- h-V-¾ô-MãÅ-mP-ºDôh-q-WÛ-zŸÛm-¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-Åï¤Å-mP-GmÅ-¤ïh-q-¼ïh- hï-»P-¤Û-h¤PÅ-mP-GÛ-zŤ-±ß¾-¾-z¿eÅ-m- M-¤Û-¼ÛGÅ-±ôÅ-h-¼ïÅ-ˆÛ-hÝÅ-im-hï-zŸÛm-uÛ¼-zbP-ŸÛG-»Ûm-q-¾Å-hï-ÇS-mP-zŸÛm-G¾-ºGPÅ-Vïm-qô-»Ûm-q-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-q-hP- hï-zŸÛm-¤Û-h¤PÅ-DG-TÛG-GÛÅ-±ôP-ºIï¤Å-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-¤ºô-hqï-hïz-¾-z¿eÅ-q-®¤-HÛÅ-¼Ûm-GôP-È-TP-GÛ-¤fô-iG-»ôh-qºÛ-n¤-ºHã¼-Çeôm-q-ÅôGÅ-¤Û-h¤PÅ-mP-hï-®¤-HÛ-hô-ÇoP-hP-¯ÛGÅ-Vïm-qô-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-mÅ-hï-ÇS-¿e¼-M-mG-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-ºyôh-hÝ-GmP-¤ïh-q-PôÅ-º²Ûm-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།