M-mG-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-fï-¶m-HÛ-GÅP-Zݾ-¤Û-Ço-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-Ç+ô¼ü


2003-12-24
Share

{}ü üfï-¶m-mP-¼ÛP-¤Ûm-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-zÇkݺÛ-hP-ÇezÅ-Çeàm- fï-¶m-¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-zŤ-ÁôG-zÇkÝ-¾ïm-‚ïh-MãºÛ-¾Å-ºV¼-fôG-mÅ- hïP-Ç+zÅ-fï-¶m-hP-M-mG-hz¼-ºƒï¾-¾¤-Wï-ÇkÝG-bà-ºIô-zŸÛm-qºÛ-Ç+zÅ-ºhÛ¼- zhÝm-yG-ÇSôm-¤-M-mG-GŸÝP-GÛ-M-mG-mP- fï-¶m-HÛ-GÅP-Zݾ-¤Û-Ço-24-hP-»P-GÅP-Zݾ-¤Û-Ço-hï-±ô-hP-¾G-ºƒï¾-»ôh-qÅ-M-mG-GÛ-¤Û-Åï¼-19-ŸÛG-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-Ç+ô¼-¤×ÛP-qºô-ŸïÅ-qÅ-ÈôP-;ôP-GÛ-ZÛm-¼ïºÛ-Gż-ÁôG-mÅ-zhÝm-yG-ºhÛºÛ-GôP-hÝ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-»ôh-q-¼ïh fï-¶m-zhï-ÆâP-¿Ëm-DP-mÅ- GôP-ŸÝÅ-M-mG-Ç+¤-Å-Vïm-qôÅ-fï-¶m-HÛ-GÅP-Zݾ-¤Û-Ço-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-hï-DÞPÅ-zhïm-¤-»Ûm-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-¼ÞP- GmÅ-±ß¾-h‚ï-ŸÛm-qÅ-G¸ÛGÅ-±ß¾-mP- M-mG-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-fï-¶m-HÛ-GÅP-Zݾ-¤Û-Ço-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-¾¤-ÅïP-PôÅ-¾ïm-‚Å-q-hïÅ- fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-Fm-ÁÝ-„Ëm-GÛ-ºGm-ºDÞ¼-zŸïÅ-xôGÅ-fôG-¿e-ÇoP-ÇkÝG-qô-z¸ôÅ-bï- º‚ãP-ºHã¼-xÛ-¹-3-qºÛ-mP-fï-¶m-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-zÇkݺÛ-Ç+zÅ-w¤-ZïÅ-ˆÛ-ÁÝGÅ-Aïm-fïzÅ-ÆÛh-±ôh-hqG-GmP-GÛ-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།