z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-qôºÛ-GŸÝP-º²Ûm-¾-Pô-Lô¾-‚ïh-¤Dm-ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-FÛh-GÅÞ¤-JÀôh-z=ô¾-zbP-»ôh-qü


2003-12-24
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-HÛ-M¾-qô-H-mïm-l-¼ºÛ-GŸÝP-º²Ûm-¾-Pô-Lô¾-‚ïh-¤Dm-z¾-»Þ¾-ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-FÛh-ºWâ-z¸ÞP-‚Å-q-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-JÀôh-z=ô¾-zbP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¾-hï-¼ÛP-z¾-»Þ¾-HÛ-½ÀâP-ºyÛm-fôG-MP-zÆÛP-‚Å-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ÁG hï-»P-D-ÇSôm-xÛ-¹-zTß-GZÛÅ-qºÛ-±ïÅ-16-ZÛm-z¾-»Þ¾-HÛ-ÇÀôz-yâG-±ôÅ-M¾-qô-H-mïm-l-¼º-¾-Bôm-zXôh-ˆÛ-Pô-Lô¾-Fô¤-Ç+ô¼-‚Å-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-FÛh-GÅÞ¤-ºWâ-z¸ÞP-‚Å-q-ŸÛG-»Ûm-q-hP- h-hÝP-DôP-±ôP-FÛ¤Å-DP-mÅ-ºiÛ-¯h-‚ïh-Ç+zÅ-M¾-Mãh-¼ÛP-¾ÞGÅ-ˆÛ-GŸÝP-º²Ûm-¾-Pô-Lô¾-»ôh-qºÛ-¾PÅ-xôGÅ-¾-ºHã¼-z-¤-zbP-z¼-¤fº-TÛG-bà-Pô-Lô¾-»ôh-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-¾ÞGÅ-GôP-Gž-½ÀâP-ºyÛm-fôG-MP-zÆÛP-‚Å-»ôh-q-¼ïh ºôm-ˆP-ÇÀôz-yâG-±ôÅ-hï-¿e¼-M¾-Mãh-¼ÛP-¾ÞGÅ-ˆÛ-GŸÝP-º²Ûm-¾-Pô-Lô¾-»ôh-q-GÅÞP-GÛ-»ôh-mºP-z¾-»Þ¾-mP-Vz-ÆÛh-ˆÛ-±ôGÅ-q-ºi-¤Ûm-¿km-qºÛ-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-¾-»P-Mz-Bô¼-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-z;ôh-»ôh-q-¼ïh

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།