ºƒâG-GŸÝP-GÛÅ-M-G¼-HÛ-iG-uôh-qºÛ-mP-¤Û-ÅôGÅ-hô-h¤-‚Å-q-n¤Å-M-G¼-¾-¯ÛÅ-vôh-‚Å-»ôh-qü


2003-12-24
Share

{}ü üZï-V¼-ºƒâG-GŸÝP-GÛÅ-ºƒâG-»Þ¾-mP-»ôh-qºÛ-M-G¼-HÛ-iG-uôh-ÁôG-DG-fôG-iG-Gmôm-‚ïh-Ç+zÅ-iG-uôh-qºÛ-mP-¤Û-ÅôGÅ-hô-h¤-‚Å-q-n¤Å-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-M-G¼-¾-¯ÛÅ-vôh-‚Å-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ÁG hï-»P-ºƒâG-GŸÝP-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-»ï-ÁÛÅ-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-GÅÞP-q¼-GŸÛGÅ-m- Zï-V¼-xÛ-±ïÅ-15-mÅ-ºƒâG-»Þ¾-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-M-G¼-HÛ-‚P-Á¼-¤Pº-Çkï-ͺ-Ť-¼P-z®m-ºfz-¯ôh-‚ïh-¤Dm-HÛ-M-G¼-iG-uôh-qºÛ-fôG-iG-Gmôm-‚ïh-Ç+zÅ-iG-uôh-qºÛ-dïm-GŸÛ-‚ïh-»Þ¾-hÝ-iG-qôºÛ-¾Å-ºGݾ-mP-¤-ŸÝGÅ-q¼-Çtäm-¤Vïh-ÅôGÅ-¤Z¤-hÝ-GmÅ-Çkôh-‚ïh-¤Dm-HÛ-zÞh-¤ïh-hP-yâ-GÝ-ºGº-ÁÅ-ͺ-Ť-Å-GmÅ-ÅÞ-xÛ¼-¾ôG-‚Å-q-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh hï-zŸÛm-ͺ-Ť-¤Pº-ÇkïºÛ-M-G¼-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-ŸÛG-mÅ- GôP-Gž-zÞh-¤ïh-hP-yâ-GÝ-xÛ¼-¾ôG-‚Å-¸Ûm-q-¤Û-IPÅ-60-‚ãP-»ôh-¾ÞGÅ-IPÅ-;-Gž-Çeôm-GmP-»ôh-q-hP- h-hÝP-»P-GôP-Gž-zÞh-¤ïh-hP-yâ-GÝ-hï-±ô-mP-zŸÛm-iG-qôºÛ-¾Å-ºGݾ-mP-fï-WâÅ-¤ïh-qºÛ-¤Û-n¤Å-¾-ºƒâG-GŸÝP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-ºiÛ-¯h-‚Å-bï-JÀôh-zIô¾-GbôP-Mã-»Ûm-q-¼ïh

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།