M¾-uÛºÛ-ZïÅ-»PÅ-±ôGÅ-qÅ-ºƒâG-GŸÝP-¾-„Àô-º±z-ˆÛ-Zïm-zl-ŸÛG-zbP-»ôh-qü


2003-12-24
Share

{}ü ühïP-ÅP-ºƒâG-GŸÝP-GÛ-ºƒâG-»Þ¾-mÅ-M-G¼-HÛ-Hïm-¾ôG-¤Û-Ço-xÛ¼-ºzÞh-ÇÀh-iG-¾Å-ˆÛ-¾Å-hôm-®¤-zŸÛm-q-hïºÛ-mP- ŸÛ-zºÛ-¤Û-h¤PÅ-¾-Bôm-VGÅ-wôG-ÆÛh-Ç+ô¼-M¾-uÛºÛ-ZïÅ-»PÅ-±ôGÅ-qÅ-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-„Àô-º±z-ˆÛ-Zïm-zl-zbP-»ôh-qÅ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG M-G¼-mÅ-¾ôGÅ-bà-¼P-z®m-fz-¯ôh-‚-¤Dm- M-G¼-‚P-Á¼-DÞ¾-HÛ-Hïm-¾ôG-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-¤Û-Ço-3000¿ËG-mÅ-ºhÅ-qºÛ-¾ô-Pô-zTß-®¤-¼ÛP- ºƒâG-»Þ¾-HÛ-Å-fôG-mÅ-M-G¼-mP-iG-¾Å-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- »Ûm-mºP-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-»Þm-¼ÛP-Gmôm-ÁÝGÅ-¾-zdïm- f¼-ZÛm-IPÅ-hGÝ-®¤-ÇSôm-ºƒâ-GÛ-iG-qôºÛ-OÛG-º²âGÅ-mÅ- ºWz-h¤G-¤Û-Ço-hï-hG-ºƒâG-»Þ¾-mÅ-iG-qôºÛ-xÛ¼-ºzÞh-ˆÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-mÅ- h-z¼-Hïm-¾ôG-¤Û-Ço-140-®¤-Aïm-¾¤-hÝ-ÅôP-»ôh-q-hP-GŸm-Hïm-¾ôG-¤Û-Ço-500-¿ËG-®¤-HÛ- ºƒâG-¾-¤Gô-zbGÅ-ŸÝÅ-q-hP- »P-ºWz-h¤G-¤Û-Ço-100-¿ËG-®¤-M-G¼-HÛ-hô-h¤-z;G-Z¼-»ôh-±ßh-»ôh-q-¼ïh- »Ûm-mºP- h-¼ïÅ-ºƒâG-GŸÝP-GÛ-M-G¼-HÛ-Hïm-¾PÅ-¤Û-Ço-xÛ¼-ºzÞh-ˆÛ-¾Å-hôm-hïºÛ-mP- Hïm-¾PÅ-¤Û-ÇoºÛ-ZïÅ-¤ïh-zÞ-yâG-hP-zÞïh-n¤Å-ºFâG-º²ÛP-GÛ-z¼-ÅïP-hÝ-¿ËàPÅ-bï- h;º-Gmh-Vïm-qô-ºyh-zŸÛm-»ôh-qÅ-GmÅ-±ß¾-¾- M¾-uÛºÛ-ZïÅ-»PÅ-±ôGÅ-qÅ-fÞGÅ-º±z-Vïm-qô-»ôh-q-hP- hï-hôm-ºƒâG-GŸÝP-GÛ-ºfz-Lô¾-‚ïh-źÛ-Å-DÞ¾-DG-mP- ¼P-hzP-Tm-HÛ-M¾-uÛºÛ-dôGÅ-ŸÛz-¤Û-Ço-hP-±ôGÅ-q-DG-mÅ- ŸÛ-zºÛ-¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-¾-dôGÅ-ŸÛz-‚ïh-bà-zTßG-hGôÅ-q¼-M¾-uÛºÛ-ZïÅ-»PÅ-±ôGÅ-qÅ-mm-zXôh-GmP-ºhÝG-q-hP- GŸÛ-¯-h-¼ïÅ-ˆÛ-ºfz-Lô¾-ºhÛºÛ-mP-fï-‚ãÅ-»ôh-qºÛ-M-G¼-hP-ºƒâG-GZÛÅ-mÅ-Hïm-¾PÅ-¤Û-ÇoºÛ-zÞ-yâG-hP-zÞïh-hï-zŸÛm-Å-GmÅ-ˆÛ-ŸÛ-zºÛ-¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-zhï-ºWGÅ-¾-ºGm-ÆâPÅ-hGôÅ-Ç+ô¼-Zïm-zl-GmP-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།