¼P-ÆôG-„ÀôÅ-zbP-GÛ-fôG-mÅ-ºz¼-µÅ-Çt¼-¤Dm-GZÛÅ-mÅ-q;ÛÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-q×¼-¶ï²-¤Þ-Á-¼w-¤VôG-z=ôPÅ-¯ÛÅ-‚Å-zŸG


2003-12-25
Share

{}ü ü hï-»P-hï-¼ÛP-ÍÛÅÛ-¾×-¤-Ç~l-mÅ-Íï-qÛ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-mÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-GŸÛGÅ-m- hï-¼ÛP-ZÛm-GÝP-±ôßh-1-hP-Ç+¼-¤-40-®¤-¾-q;ÛÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤Þ-Á-¼w-¤VôG-IôP-Eï¼-¼×-¶¾-qm-iÛ-mP-xôGÅ-zBôh-GmP-Ç+zÅ- DôP-hP-DôP-GÛ-Ç+Ý-ºDô¼-zTÅ-wïzÅ-=ô¼-wïzÅ-qºÛ-Ç+¼-¤-GTÛG-®¤-XïÅ-JÀô-zÞ¼-¼P-ÆôG-„ÀôÅ-zbP-z-GZÛÅ-mÅ-=G-ºDô¼-GZÛÅ-mP-ÇtÅ-qºÛ-ºz¼-µÅ-Çt¼-»ôh-q-hP- ÆÛh-º²Ûm-¤Þ-Á-¼w-¤VôG-¾-©Å-Bôm-GP-»P-wôG-¤ïh-ˆP- DôP-GÛ-wïzÅ-=ô¼-Gbô¼-Bôm-ym-zÞ-fïzÅ-»ôh-q-hP- hï-zŸÛm-w¼-ºIô-±ß¼-ºIô-‚ïh-¤Dm-ZïÅ-¤ïh-ZÝP-¤f¼-zhÝm-®¤-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-xÛm-»ôh-q-hP- Å-GmÅ-Zïm-dôGÅ-q-GZÛÅ-fï-zºÛ-¤Û-14-®¤-¾-©Å-Bôm-wôG-»ôh-q-¼ïh- hï-zŸÛm-ºz¼-µÅ-hï-GZÛÅ-È-TP-mÝÅ-ÁÝGÅ-Vïm-qô-»ôh-qºÛ-Aïm-HÛÅ-Zï-ºDô¼-HÛ-DP-qºÛ-Áï¾-ÇKô-VGÅ-»ôh-q-hP- Çoݤ-ºDô¼-15-®¤-»P-¯-¤ïh-z¸ôÅ-zŸG- hï-mÛ-ZÛm-IPÅ-11-mP-q;ÛÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-z=ôPÅ-¯ÛÅ-‚Å-q-fïPÅ-GZÛÅ-q-hï-»Ûm-q-hP- hï-zŸÛm-ÆÛh-º²Ûm-¤Þ-Á-¼w-¤VôG-mÅ-xÛ-¾ô-2004-¾ôºÛ-¾ô-¤WâG-bà-DôP-q;ÛÅÛ-bm-HÛ-h¤G-uÛºÛ-¤±m-GmÅ-mÅ-hGôPÅ-q-ŸÝ-Mã¼-¤ôÅ-¤fÞm-GmP-zºÛ-ZÛm-GTÛG-GÛ-XïÅ-ÅÞ-‚ãP-zºÛ-hôm-Aïm-ŸÛG-ˆP-»Ûm-q-¼ïh- q;ÛÅÛ-bm-HÛ-h¤G-uÛ-¾Å-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q- ÁÝ-;‡-ÅÞ¾-bm- ŸÝ-zÅ-ÆÛh-º²Ûm-fôG-±ß¼-Lô¾-‚ïh-¤Dm-mÛ-¼P-ÆôG-„ÀôÅ-zbP-GÛ-ºz¼-µÅ-Çt¼-¤Dm-ˆÛ-iG-uôh-q-»Ûm-q-hP- ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-Ç+Ý-G¸ÞGÅ-fP-fP-fôG-ŸÝGÅ-»ôh-TïÅ-GÅÞP-ºhÝG-ˆP- Ç+Ý-xºÛ-Mã-¤±m-HÛ-V-mÅ-ÆÛh-º²Ûm-¤Þ-Á-¼w-¤VôG-Å-GmÅ-GP-hÝ-ŸÝGÅ-»ôh-¤ïh-ºIï¾-zXôh-GmP-¤Û-ºhÝG- h¿e-ÆÛh-º²Ûm-z=ôPÅ-¯ÛÅ-‚ïh-¤Dm-iG-uôh-±ôGÅ-q-ÅÞ-»Ûm-¤ïh-Gž-qô-¤ïh-q-hP- hï-zŸÛm-º²Ûm-z¸ÞP-ÅôGÅ-GP-»P-‚Å-¤ïh-ˆP- hï-mÛ-D-VïºÛ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-uôh-q-Íï¾-Dï-iºÛ-Pm-‚ãÅ-ŸÛG-»Ûm-q¼-»Ûh-VïÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།