»ï-ÁݺÛ-„À-Vïm-qô×q-Wôm-qô¾-GZÛÅ-q-¤VôG-mÅ-º²¤-JÀÛP-ŸÛ-zhïºÛ-xôGÅ-ÅÞ-Bôh-fzÅ-ÅÞ-ºzh-z¯ôm-GmP-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-qü


2003-12-25
Share

{}ü ühï-¼ÛP-»ï-ÁÝ-¤Û-ÁÛ-;-ºFâPÅ-qºÛ-ºFâPÅ-Ç+¼- D×Û-¼ÛÅÛ-¤-Å- ŸïÅ-qºÛ-hÝÅ-Vïm-ZÛm-¤ô-»ï-ÁݺÛ-„À-Vïm- qô×q-Wôm-qô¾-GZÛÅ-q-¤VôG-mÅ-M¾-uÛºÛ-¤Û-¤P-¾-fÞGÅ-±ô¼-z-iG-qôºÛ-fôG-mÅ-º²¤-JÀÛP-ŸÛ-zhïºÛ-xôGÅ-ÅÞ-Bôh-fzÅ-ÅÞ-ºzh-z¯ôm-GmP-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-GmP-zŸG hï-»P-¶ï-=Û-D×ïm- ÅÛ-=Û-mÅ-hï-¼ÛP-w×¼m-ÅÛ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-mÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-GŸÛGÅ-m- hGÝP-IPÅ-83-¾-wïzÅ-qºÛ-»ï-ÁݺÛ-„À-Vïm-qô×q-Wôm-¤VôG-mÅ-„À-Vïm-GŸm-30-®¤-hP- hï-zŸÛm-º²¤-JÀÛP-Eôm-»ôPÅ-mÅ-wïzÅ-qºÛ-GmÅ-¤W¾-z-FÛ-GTÛG-®¤-¾-z;º-ÇÀôz-ŸÛG-GmP-zºÛ-mP- º²¤-JÀÛP-mP-h-hÝP-¤Û-zÅôh-FG-¢ô¼-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-‚ïh-¤ÞÅ-»Ûm-q-hP- ¯ôh-½‰ôGÅ-hP-iG-ÁÝGÅ-È-TP-Vï-zÅ-ŸÛ-zhï-¤Z¤-GmÅ-fÞz-Mã-DG-qô-VGÅ-»ôh-q-ÅôGÅ-DôP-mÅ-±ô¼-ÇoP-Vïm-qôºÛ-fôG-mÅ-GÅÞP-fôG- ±P-¤Å-ŸÛ-zhï-»ôP-fzÅ-ÅÞ-ºzh-z¯ôm-GmP-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-GmP-zŸG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།