ÍÛ-¼G-GÛ-M¾-Å-„ËG-ll-mP-Í-¼ÛºÛ-h¤G-¤Û-ŸÛG-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-xÛm-»ôh-qü


2003-12-25
Share

{}ü üÍÛ-¼G-GÛ-M¾-Å-„ËG-ll-GÛ-hzÞÅ-ÅÞ-hï-¼ÛP-ºWz-h¤G-iG-uôh-qÅ-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hº-zTß-IPÅ-ŸÛG-zMz-bï- mÝz-xôGÅ-qºÛ-¤Û-Ço-ŸÝGÅ-»Þ¾-¤Iôm-DP-hP- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-hzÞÅ-¿Ëm-DP-GÛ-Å-DÞ¾-ÅôGÅ-¾-Gbô¼-Lô¾-zbP-»ôh-q-hP- hï-zŸÛm-¾¤-¸Þ¼-hÝ-ºz¼-µÅ-ŸÛG-GÅ-bï- Í-¼ÛºÛ-h¤G-¤Û-ŸÛG-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-xÛm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG hï-»P-ºWz-h¤G-h¤G-¤ÛÅ-M¾-Å- „ËG-ll-mP-»ôh-qºÛ-ÍÛ-¼m-hP- =¼-;ÙÛºÛ-GŸÝP-±z-¾Å-DP-GÛ-¿UGÅ-¼ÛºÛ-HP-¸Þ¼-hP- ºW¼-¤m-GŸÝP-±z-DP-GÛ-Zï-ºFÛÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-¤Û-¤P-Çkôh-DP-ÅôGÅ-ˆÛ-¸Þ¼-mÅ-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hº-zMz-»ôh-q-hP- ¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hº-ŸÛG-mP-ÆÛh-¾Å-DP-GÛ-Zï-ºFÛÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-¾¤-Vïm-ŸÛG-bà-¸¼-»ôh-q-hP- hï-zŸÛm-=¼-;ÙÛºÛ-GŸÝP-±z-DP-¾-Gmôh-Bôm-ym-zÞ-hP-ÁÙï-¼×-=m-ŸïÅ-qºÛ-¤Iôm-DP-Vïm-¤ôºÛ-fôG-¯ïGÅ-8-hP-9-GZÛÅ-¾-Gmôh-Bôm-ym-zÞ-¾Å-hï-¤Ûm-±zÅ-VïºÛ-Gmôh-Bôm-GP-»P-wôG-¤ïh-q-¼ïh- Í-¤Û-¼Û-;Å-hï-mÛ-ÍÛ-¼G-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-Å×-l¤-Èà-Åïm-¾-Mz-Bô¼-ŸÝ-¤Dm-D-VïºÛ-iG-uôh-qºÛ-‚-uôh-»Ûm-q¼-»Ûh-VïÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།