M-mG-¿Ëô-‚P-hÝ-GmÅ-qºÛ-Åô¾-½ÀP-z¸ô-IºÛ-Ez-DôPÅ-ŸÛG-bà-ºz¼-GÅ-ˆÛ-hôm-Aïm-mP-¤Û-IPÅ-190-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-Hã¼-»ôh-qü


2003-12-25
Share

{}ü üM-mG-¿Ëô-‚P-iâP-VÛP-IôP-Eï¼-Zï-ºI¤-hÝ-GmÅ-qºÛ-Åô¾-½ÀP-z¸ô-IºÛ-Ez-DôPÅ-ŸÛG-bà-ºz¼-GÅ-ˆÛ-hôm-Aïm-mP-¤Û-IPÅ-190-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-Hã¼-z-hP-¤Û-IPÅ-zM-¿ËG-©Å-Bôm-wôG-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ÁG hï-»P-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛP-ÈØ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-GŸÛGÅ-m- hôm-Aïm-hï-zŸÛm-Åô¾-½ÀP-GÛ-µÅ-ºHã¼-GZÛÅ-¼Þz-zÇkÝÅ-‚Å-q-¾Å-‚ãP-z-ŸÛG-»Ûm-q-hP- hï-»P-D-ÇSôm-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-HÛ-xÛ-iô-M-mG-¿Ëô-‚P-iâP-VÛP-IôP-Eï¼-Zï-ºI¤-hÝ-GmÅ-qºÛ-Fôm-bàP-Ç~¾-Åô¾-½ÀP-z¸ô-I¼-GmÅ-±ß¾-hï-‚ãP-»ôh-q-¼ïh »P-GmÅ-±ß¾-¤Þ-¤fÞh-z;ôh-q¼-GŸÛGÅ-m- hôm-Aïm-hï-‚ãP-źÛ-Å-DÞ¾-Zï-ºI¤-hÝ-GmÅ-qºÛ-¤Û-h¤PÅ-±ô¼-»P-Åô¾-½ÀP-hÝG-µÅ-ˆÛ-Zïm-º±z-‚ãP-mÅ-Ǩm-DP-mP-Bï¾-hGôÅ-‚ãP-»ôh-q-hP- hïºÛ-mP-¤P-Vï-z-ŸÛP-q-hP- Gbï¼-¾Å-z¸ô-q- hï-zŸÛm-Lm-DôG- GŸôm-BïÅ- BïÅ-q-hP- zÞh-¤ïh-»Ûm-q-¼ïh- GŸm-»P-IôP-Eï¼-hïºÛ-Ǩm-DP-DG-GŸm-hÝ-»P-hôm-Aïm-hïºÛ-ºôG-mh-¤m¼-Hã¼-zºÛ-¤Û-¤P-qô-ÁÛG-Ǩm-zTôÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-»P-z;ôh-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ÁG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།