M-mG-GÛ-hzÞ-FÛh-ºGº-ŸÛG-mÅ-fï-¶m-HÛ-±ôP-q-Vï-DG-ŸÛG-¾-hGº-zÅÞ-ŸÝÅ-»ôh-qü


2003-12-25
Share

{}ü üM-mG-Ç+¤-Å-Vïm-qô-hP-fï-¶m-¤±ô-DG-GZÛÅ-hz¼-h-¿e-h;º-½‰ôGÅ-»ôh-zŸÛm-hÝ-¤-¿eôÅ-q¼- M-mG-GÛ-hzÞ-FÛh-ºGº-ŸÛG-mÅ-fï-¶m-HÛ-±ôP-q-Vï-DG-ŸÛG-¾-hGº-zÅÞ-ŸÝÅ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ÁG hï-»P-M-mG-fï-¶m-¾Å-hôm-¾Å-DP-GÛ-Ghm-ŸÝ-GmP-z-¿e¼-fï-¶m-±ôP-hôm-¾Å-DP-GÛ-±ôGÅ-¤ÛºÛ-DôPÅ-±ôP-q-Eôm-¤Û-IPÅ-70-®¤-M-mG-GÛ-ŸÛP-Vïm-hP- IôP-Eï¼-Vï-DG-mP-Ghm-ŸÝ-GmP-z-hP- hÝÅ-¤±ßPÅ-M-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛP-mP-ZÛm-GTÛG-¼ÛP-±ôP-hôm-HÛ-GÅP-zºÛ-±ôGÅ-ºhÝ-ŸÛG-Ç+ôPÅ-±ôGÅ-GmP-»ôh-q-¾Å-±ôP-ºhÝ-hïºÛ-fôG-h¤ÛGÅ-zž-HÛ-IôÅ-GŸÛ-WÛ-‚ãP-Ç+ô¼-GmÅ-±ß¾-Gž-zOGÅ-GmP-¤ïh-q-¼ïh- GP-¿e¼-Zï-zºÛ-V¼-M-mG-Ç+¤-ÅÅ-fï-¶m-HÛ-GÅP-Zݾ-¤ÛP-fôG-mÅ-¤Û-IPÅ-24-®¤-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-q-ÅôGÅ-M-mG-Ç+¤-Å-hP- fï-¶m-¤±ô-DG-GZÛÅ-hz¼-h;º-½‰ôGÅ-WÛ-¿e¼-»ôh-¤ïh-¾-¤-¿eôÅ-q¼-h-¼ïÅ-fï-¶m-±ôP-hôm-¾Å-DP-GÛ-±ôGÅ-¤Û-DG-M-mG-Ç+¤-źÛ-mP-º±¤Å-ºiÛºÛ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-hP- ±ôGÅ-zT¼-GmP-z-hïºÛ-fôG-M-mG-Ç+¤-źÛ-PôÅ-mÅ-hÝÅ-Mãm-xÛ-M¾-HÛ-¤Û-Ço-G¾-Vï-±ô¼-Çoï-¾ïm-ŸÝ-»Þ¾-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-¤Iôm-DP-Vï-IÅ-ŸÛG-mP-zhï-ºWGÅ-ÅôGÅ-GÅP-z-h¤-qôºÛ-ÇKô-mÅ-Çoï-¾ïm-G¸z-MÅ-ŸÝÅ-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ÁG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།