Dï-m-^ºÛ-IôP-Eï¼-=ô-¼m-=ô-mP-zôh-ˆÛ-zÞh-¤ïh-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-»m-¾G-ŸÛG-Gż-º²âGÅ-GmP-fÞz-‚ãP-»ôh-qü


2003-12-25
Share

{}ü ühï-»P-Ç+zÅ-zhÝm-qºÛ-zôh-ˆÛ-zÞh-¤ïh-¿Ëm-±ôGÅ-hzÞÅ-Mãm-¾Å-DP-GÛÅ-¼ï-Ç+ݾ-¿e¼-Dï-m-^ºÛ-=ô-¼m-=ô-IôP-Eï¼-mP-zôh-ˆÛ-zÞh-¤ïh-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-Å-GmÅ-»m-¾G-Gż-q-ŸÛG-Gż-º²âGÅ-GmP-fÞz-q-‚ãP-»ôh-q-hï-hG-hï-¼ÛP-uÛ-¹-12-qºÛ-±ïÅ-ZÛ-ÁÝ-¿S-»ï-ÁݺÛ-ºFâPÅ-Ç+¼-HÛ-ZÛm-¤ô¼-zôh-ˆÛ-zÞh-¤ïh-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û-hP-mP-¤Û-±ô¼-h¤ÛGÅ-qºÛ-GÅô¾-¼Å-ŸÛG-»Ûm-ŸïÅ-GmÅ-±ß¾-mP-ºDôh-ºhÝG h-¼ïÅ-Å-GmÅ-hï¼-zôh-ˆÛ-zÞh-¤ïh-¿Ëm-±ôGÅ-Gż-º²âGÅ-GmP-hGôÅ-Ç+ô¼-G®ô-zô-zôh-ˆÛ-zÞh-¤ïh-¿Ëm-±ôGÅ-hzÞÅ-Mãm-¾Å-DP-GÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ºôG-Å-GmÅ-hï¼-Gbm-zŸÝGÅ-GmP-¤Dm-hï-ÇS-zôh-ˆÛ-zÞh-¤ïh-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-¸Þ¼-q-M¾-ÇeôP-±ï-¼ÛP-Oô¾-¤-¾GÅ-mÅ-fÞGÅ-ºGm-G®ô-zŸïÅ-hP-zôh-ˆÛ-zÞh-¤ïh-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-¸Þ¼-q-hP- ¤hô-Ǩh-uÛ-ºfÞÅ-±ï-¼ÛP-¤±ô-¤ô-¾GÅ-mÅ-ˆP-¾Å-hôm-hïºÛ-fôG-ºx¼-Iâ-¤Z¤-ºhïGÅ-GmP-z-ÅôGÅ-ˆÛ-Iâz-ºƒÅ-¾Å-h-¼ïÅ-Dï-m-^ºÛ-=ô-¼m-=ôºÛ-IôP-Eï¼-mP-zôh-ˆÛ-zÞh-¤ïh-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-»m-¾G-fôG-¤-ŸÛG-Gż-º²âGÅ-GmP-fÞz-q-‚ãP-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ÁG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།