„ËÛ-Wï-qÛ-±ôGÅ-qÅ-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-ÇS-®¤-GmP-hGôÅ-GÅÞP-qü


2003-12-26
Share

{}ü üM-G¼-HÛ-GŸÝP-º²Ûm-ÈÛm-lݺÛ-„ËÛ-Wï-qÛ-±ôGÅ-qºÛ-ºƒï¾-»ôh-ºGô-ºFÛh-TÛG-GÛÅ-GÅÞP-m- h-¿eºÛ-GŸÝP-º²Ûm-±ôGÅ-qºÛ-ÆÛh-„Àôm-Í-‡¾-„ËÛ-È-¼Û-¶W-q»Û-GÛÅ-hzÞ-º²Ûm-GmP-MãºÛ-hÝÅ-»Þm-hï-hÝÅ-ÅP-uÛ-¾ô-2004-¾ôºÛ-uÛ-¹-10-ZÛm-¤-µôGÅ-GôP-¾-uÛ-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-GmP-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-GmP-¯ÛÅ-»ôh- hï-mÛ-h-wm-M-G¼-HÛ-Å-DÞ¾-¤P-qôºÛ-mP-„ËÛ-Wï-qÛ-±ôGÅ-q¼-Mz-Bô¼-‚ïh-¤Dm-ÁÝGÅ-Vïï-‚ãP-»ôh-q-ŸÛG-¼ïh hïºP-G¾-bï-M-G¼-IôÅ-±ôGÅ-¿Ëm-DP-uÛ-¹-hP-qôºÛ-mP-±ßGÅ-mÅ-fG-GTôh-fÞz-m- uÛ-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-hïºP-uÛ-¹-zŸÛ-q-¿S-qºÛ-mP-GmP-fÞz-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-hP- hï-¤Ûm-ÅP-¾ô-uÛ-¹-iâG-qºÛ-mP-¤-GbôGÅ-uÛ-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-‚ïh-¤-fÞz-m- hïºÛ-Ç+zÅ-M-G¼-mP-V¼-Ÿôh-ºGô-±ßGÅ-ˆÛ-»ôh-ÇezÅ-M-G¼-HÛ-¤Û-ºzô¼-zM-V-70-f¤-q-Åô-m¤Å-ŸÛP-¾Å-fôm-Bïh-¾-zdïm-HÛ-»ôh-qÅ- V¼-Ÿôh-±ßGÅ-m-uÛ-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-ż-„ËÛ-Wï-qÛ-±ôGÅ-q¼-h-¿e-¼ï-z-Mz-mP-zŸÛm-Mz-Bô¼-‚ïh-¤Dm-¤P-qô-»ôP-DG-qô-ŸÛG-VGÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།