ÍÛ-¼m-HÛ-IôP-Eï¼-½‰ÛP-q-„ˤ-¸ï¼-Å-hï¼-Å-»ô¤-ÁÝGÅ-Vï-ŸÛG-zMz-»ôh-qü


2003-12-26
Share

{}ü üÍÛ-¼m-HÛ-M¾-Å-=ï-¼a-GÛ-‚P-xôGÅ-ÅÞ-MP-±h-¤ï-¾ï-600-zMºÛ-ż-»ôh-qºÛ-ÇS-¤ôºÛ-h¼-Ç+Ýh-±ôP-¾¤-ºDï¾-źÛ-±ôP-GÛ-IôP-Eï¼-½‰ÛP-q-„ˤ-¸ï¼-Å-hï¼-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ˆÛ-ÇS-iôºÛ-Vß-±ôh-5-hP-Ç+¼-¤-28-fôG-ÁÝGÅ-±h-IPÅ-6-hP-IPÅ-VßP-3-‚Å-qºÛ-Å-»ô¤-ÁÝGÅ-Vï-ŸÛG-zMz-qºÛ-Aïm-HÛÅ-IôP-Eï¼-hïºÛ-mP-GÛ-DP-q-zM-V-60-¿ËG-zlÛzÅ-Bôm-ŸÛG-¼¾-hÝ-Hã¼-»ôh-q-hP-¤Û-IPÅ-10000¿ËG-®¤-ŸÛG-¾-¤-¤f¼-ÆôG-Bôm-‚ãP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-»ôh-q-¼ïh h-hÝP-Å-»ô¤-HÛÅ-DÞ¾-hïºÛ-mP-Ǩm-DP-ÅôGÅ-¤P-qô-ŸÛG-Gbô¼-Bôm-z¸ôÅ-»ôh-qÅ-Ǩm-DP-GÛ-¤fÞm-Aïm-ºy¾-Åï¾-GmÅ-ÇtôÅ-‚ïh-hGôÅ-‚ãP-z-hP- h-hÝP-©Å-Bôm-wôG-qºÛ-»Þ¾-¤Û-Eôm-Vï-»ôh-q-hP-Å-¼ô-MP-¼ôºÛ-ºôG-¾ºP-¤Û-¤P-qô-±ßh-»ôh-q¼-hôGÅ-GŸÛ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-qÅ-¤Û-ÆôG-Bôm-‚ãP-zºÛ-IPÅ-ºzô¼-hï-zÅ-¤P-hÝ-ºIô-ÆÛh-qºÛ-Ç+ô¼-zXôh-»ôh-q-¼ïh „ˤ-ŸïÅ-qºÛ-Å-»ô¤-Mz-źÛ-IôP-Eï¼-hï-mÛ-ÇS-¤ôºÛ-h¼-Ç+Ýh-±ôP-¾¤-HÛ-IôP-Eï¼-zÇeÛ-GmÅ-ÁÛG-»Ûm-q-hP-n¤-;Ým-mÅ-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-q-Eôm-Vï-»ôP-GÛ-»ôh-q-¼ïh- h-V-ÍÛ-¼m-HÛ-GŸÝP-hP-hï-zŸÛm-M¾-uÛºÛ-M-F¤-h¤¼-qôºÛ-¼ôGÅ-±ôGÅ-ˆÛÅ-Å-»ô¤-HÛÅ-Gôh-VGÅ-‚ãP-źÛ-Å-DÞ¾-hï-±ôºÛ-mP-ÆôG-Bôz-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- ºhÅ-qºÛ-¾ô-MãÅ-mP-uÛ-¾ô-1990-¾ô¼-ÍÛ-¼m-mP-Å-»ô¤-ÁÝGÅ-±h-IPÅ-7-hP-IPÅ-VßP-7-®¤-ŸÛG-zMz-mÅ-¤Û-IPÅ-35000-®¤-ÆôG-Bôm-‚ãP-»ôh-q-ÅôGÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།