q;ÛÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-z=ôPÅ-fzÅ-‚Å-q-hïÅ-¿Ëô-Íï-ÁÛ-»ºÛ-¤fÞm-±ôGÅ-M¾-Dz-ˆÛ-±ôGÅ-ºhݼ-ºHã¼-z-GP-»P-GbôP-Mã-¤Ûm-¾ÞGÅü


2003-12-26
Share

{}ü üq;ÛÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-z=ôPÅ-fzÅ-‚Å-q-hïÅ- ¿Ëô-Íï-ÁÛ-»ºÛ-¤fÞm-±ôGÅ-M¾-Dz-ˆÛ-±ôGÅ-ºhÝ-º±ôGÅ-Gbm-ºDï¾-zºÛ-hÝÅ-±ïÅ-¾-ºHã¼-z-GP-»P-GbôP-Mã-¤Ûm-¾ÞGÅ-»Þ¾-hïºÛ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-GÛÅ-GÅÞPÅ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hï-»P-ÆÛh-„Àôm-²×-w-¼Þ-¾º- W-¤-¾ÛÅ-GÅÞPÅ-m- q;ÛÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-q×¼-¶ï²-¤Þ-Á-¼w-z=ôPÅ-fzÅ-fïPÅ-GZÛÅ-‚Å-XïÅ-»Þ¾-HÛ-mP-zhï-ºWGÅ-ÆâP-Bôz-hô-h¤-hÝ-zbP-zÅ-¿Ëô-Íï-ÁÛ-»ºÛ-¤fÞm-±ôGÅ-M¾-Dz-ˆÛ-±ôGÅ-Vïm-º±ôGÅ-Gbm-ºDï¾-zºÛ-hÝÅ-±ïÅ-hï-¼ÛP-ºWGÅ-ºWôG-Mã-»Ûm-Ç+ô¼- hï-¼ÛP-GŸÝP-º²Ûm-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-qºÛ-º±ôGÅ-ºhÝ-G®ô-BôP-GmP-XïÅ-Gż-ºGôh-q¼-GÅÞPÅ-ºhÝG ¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-ºz¼-µÅ-„ÀâP-qºÛ-Çoݤ-ºDô¼-GZÛÅ- q;ÛÅÛ-bm-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤Þ-Á-¼w-wïzÅ-źÛ-Çoݤ-ºDô¼-¾-Á¼-GbôGÅ-‚Å-bï- DôP-z=ôPÅ-fzÅ-‚Å-ˆP- ¤Þ-Á-¼w-¾-©Å-Bôm-®¤-»P-¤-wôG-q¼-±ï-ÆôG-¤f¼-»P-DôP-GÛ-Ç+Ý-ÆâP-fï-qºÛ-¤Û-IPÅ-15-ºhÅ-IôPÅ-xÛm-q-hP-GŸm-45-¾-©Å-Bôm-wôG-»ôh-q-¼ïh- ÆÛh-„Àôm-²×-w-¼Þ-¾º- W-¤-¾ÛÅ- GôP-ŸÝÅ-Aïm-Pm-hï-mÛ-±zÅ-Vï¼-¯ÛÅ-mÅ- GŸÝP-GÛÅ-hïºÛ-fh-hrh-ŸÛz-GmP-zŸÛm-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ºhÝG-»P- q;ÛÅÛ-bm-HÛ-mP-ÆÛh-„Àôm-Vïm- w×ï-ž- Å-¾ï- È-»‡-GÛÅ- ÆÛh-º²Ûm-¤Þ-Á-¼w-z=ôPÅ-fzÅ-ˆÛÅ-ºz¼-µÅ-DïPÅ-qºÛ-Çoݤ-ºDô¼-GbôP-¤Dm-¤Û-hï-GZÛÅ-ÅÞ-»Ûm-¤Ûm-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།