ºz¼-¤ºÛ-¯-FÛ¤Å-zB¼-zTôÅ-¾-»Þ¾-hïºÛ-ºWz-Lô¾-±ôGÅ-q-GÅÞ¤-q-ŸÛG-GÛÅ-GŸÝP-¾-Mz-Bô¼-‚ïh-Mã-»Ûm-qü


2003-12-26
Share

{}ü ü¤P-G®ôºÛ-xôGÅ-ÅÞ-zBôh-Mã¼- ºz¼-¤ºÛ-¯-FÛ¤Å-zB¼-zTôÅ-¾-»Þ¾-hïºÛ-ºWz-Lô¾-±ôGÅ-q-GÅÞ¤-q-ŸÛG-GÛÅ-GŸÝP-¾-Mz-Bô¼-‚-Mã-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hï-»P-ºz¼-¤ºÛ- ¤×»m-¤×- ͺ-¾Ûm-ŸïÅ-qºÛ-Gż-ÁôG-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-hôm-¿e¼-m- ¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-M¾-Å-¼×P-GÝm-mP- ;Ù-»m- mÛºÞ- ¾ïm-i- q׺¼-=Û-ŸïÅ-qºÛ-ºz¼-¤ºÛ-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-GŸôm-q- f×m-Åô×-aïP- hP-iG-qôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-ÆÛh-„Àôm- ;ÙÛm-mm-hP-¤W¾-ºyh-GmP-XïÅ- GôP-ŸÝÅ-±ôGÅ-q-hïÅ-iG-qôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ- ¾ô-XïÅ-¤ºÛ-mP-Ç+ôP-±ôGÅ-‚-MãºÛ-ºz¼-¤-M¾-»ôPÅ-ˆÛ-¯-FÛ¤Å-¸Ûm-ƒÛÅ-±ôGÅ-Vïm-mP-¼P-GÛ-ºfÞÅ-¤Û-»P-zbP-Çeï-Mz-Bô¼-‚ïh-MãºÛ-DÅ-¾ïm-‚Å-ºhÝG hïºÛ-GôP-¾-;Ù-VÛa-ŸïÅ-qºÛ-ºz¼-¤ºÛ-±ôGÅ-qÅ-ˆP-GŸÝP-¾-Mz-Bô¼-‚-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-ˆÛ-Gž-zOGÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-¿U¤-ÍP-ÅP-ÅÞ-TÛ-¤VôG-GÛÅ-hzÞ-ºFÛh-qºÛ-ºz¼-¤ºÛ-¤P-G®ôºÛ-±ôGÅ-q-hP-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-GŸm-n¤Å-GôP-ŸÝÅ-¯-FÛ¤Å-zB¼-zTôÅ-¸Ûm-ƒÛÅ-±ôGÅ-ºhݺÛ-mP-ŸÝGÅ-Mã-»Ûm-¤Ûm-Gž-D-GP-»P-¤ïh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།