Í-Ť-zTÛPÅ-z=ô¾-¤hÝm-zBôh-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-FÛh-ŸÛG-mÅ-M-G¼-HÛ-h¤G-¤Û¼-¤Gô-zbGÅ-ŸÝÅ-»ôh-qü


2003-12-26
Share

{}ü üºƒâG-GŸÝP-h¤G-¤ÛÅ- »Þ¾-hïºÛ-mP-ÅÛ¤-º²â¾-‚Å-qºÛ-M-G¼-HÛ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-fôG-iG-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-z¯¤Å-q¼-zdïm-mÅ- Í-Ť-zTÛPÅ-z=ô¾-¤hÝm-zBôh-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-FÛh-ŸÛG-mÅ-M-G¼-HÛ-h¤G-¤Û¼-¤Gô-zbGÅ-ŸÝÅ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hï-»P-Í-Ť-zTÛPÅ-z=ô¾-¤hÝm-zBôh-±ôGÅ-qºÛ-ÇÀôz-Çeôm-q-hP-ºGô-FÛh-¼P-¾ô-78-»Ûm-q- „ËÛ¤-;m-b- Ç~ä-¼×-Gô-Èïm-HÛÅ- h-¼ÛP-M-G¼-GŸÝP-¾-¤Gô-zbGÅ-ŸÝÅ-XïÅ- iG-VÅ-Gô-¤±ôm-fôGÅ-mÅ-¼P-z®m-¾ïm-fÞz-Mã-¤Ûm-qÅ- Hïm-¾ôG-q-±P-¤Å-¼P-GÛ-¾G-V-hô¼-mÅ-M-G¼-GŸÝP-GÛ-¤Z¤-hÝ-IôÅ-¤ô¾-‚ïh-hGôÅ-ˆÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝ-GÛ-»ôh-Ç+ô¼-Gż-ºGôh-q¼-GÅÞPÅ-ºhÝG h-¿eºÛ-ºV¼- „ËÛ¤-;m-bºÛ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-GmÅ-zz-Gž-qô-ÁïÅ-h;º-»P- Í-Ť-¤Pº-ÇkïºÛ-GŸÝP-GÛÅ- xÛ-¾ô-2004-¾ôºÛ-xÛ-¹-hP-qôºÛ-±ïÅ-31-¤-zL¾-z¼- GŸÝP-¾-¤Gô-zbGÅ-ŸÝ-¤Dm-Hïm-¾ôG-±P-¤¼-ZïÅ-q-V-»PÅ-GbôP-MãºÛ-Gž-zOGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- »Ûm-mºP-GôP-ŸÝÅ-„ËÛ¤-;m-b- M-G¼-HÛ-h¤G-¤ÛºÛ-ºWâ-z¸ÞP-ÆâP-Bôz-ºôG-»ôh-Ç+zÅ-GôP-ŸÝÅ-Gż-ºGôh-q¼-Gb¤-zÁh-hï-‚Å-ºhÝG- DôP-GÛÅ-Í-Ť-zTÛPÅ-z=ô¾-¤hÝm-zBôh-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-FÛh-GŸm-GZÛÅ-ˆÛÅ-ˆP-GŸÝP-¾-¤Gô-zbGÅ-ŸÝÅ-¾ÞGÅ-zXôh-ºhÝG- M-G¼-HÛ-h¤G-hqôm-¤×ô-ÈÛm-l¼- ÅÛ×P-HÛÅ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-ºGô-FÛh-¤fô-IÅ-±ôÅ- M-G¼-GŸÝP-¾-¤Gô-zbGÅ-ŸÝÅ-q-hïÅ-z¸P-xôGÅ-ˆÛ-zl-Gž-qô-zbP-Çeï- M-G¼-‚P-Á¼-DÞ¾-hÝ-Pô-Lô¾-¸ÛP-ºFâG-¤±¤Å-ºWôG-»ôP-Mã-hP-dG-bà-ŸÛ-zhï-¿ËÛP-ºWGÅ-»ôP-zºÛ-fÞGÅ-¼ï-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།