M-mG-¿Ëô-xôGÅ-JËôP-iôP-ŸÛP-Vïm-DÞ¾-¤Û-ÁÛG-ź¼-Åï-mh-wôG-»ôh-qºÛ-hôGÅ-GŸÛ-‚Å-mÅ-Ǩm-zTôÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-ºhÝG


2003-12-27
Share

{}ü ühï-»P-qï-TÛP-mÅ-¼ÛºÞ-=¼-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-mÅ-D-Å-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-Gž-¿e¼-m- ÇS-¾ôºÛ-xÛ-¹-zTß-GTÛG-qºÛ-mP-M-mG-¿Ëô-xôGÅ-JËôP-iôP-ŸÛP-Vïm-DÞ¾-mÅ-ź¼-Åï-º¤-JÀô-zºÛ-GZm-±h-ˆÛ-mh-ºhÛ-fôG-¤¼-Ez-Gh¾-‚ãP-z-mÅ-z¸ÞP-M-mG-®¤-¤-»Ûm-q¼- Zï-ºI¤-fï-¶m-hP-ÈôP-;ôP- h-G-mP-zŸÛm-mÝz-xôGÅ-M¾-Dz-DG-TÛG-mP-GôP-ŸÝÅ-mh-ºhÛÅ-Aïm-qÅ-¤Û-IPÅ-zM-yG-ºGº-ÁÅ-±ï-ÆôG-Áô¼-»ôh-¼ïh- ºôm-ˆP-mh-ºhÛ-¾ô-ºhÛºÛ-xÛ-¹-zhÝm-q-®¤-mÅ-È-¾¤-¤ïh-q-¿ezÞ-ºHã¼-mÅ-M-mG-mP-DÞ¾-ºIâ¾-ŸÝh-‚ïh-ºGô-z®ßGÅ-»ôh-¼ïh- »Ûm-mºP-D-Å-JËôP-iôP-ŸÛP-Vïm-HÛ-ºyôh-zÇeïm-±m-qºÛ-ºƒï¾-»ôh-ÁÛG-mÅ-¼ÛºÞ-=¼-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-¾-D-q¼-fôG-mÅ-ºIï¾-zXôh-‚ïh-q¼-¿e¼-m- P-±ôÅ-Gô-»G-¾-JËôP-iôP-ŸÛP-Vïm-HÛ-Ǩm-DP-ŸÛG-mP-ź¼-Åï-mh-GŸÛºÛ-hôGÅ-q-»ôh-q-ÁÛG-Ǩm-zTôÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-¾ÞGÅ-zÁh-ºhÝG- »P-ÈôP-;ôP-ºyôh-zÇeïm-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-ºGm-º²Ûm-¾¤-qÛP-mÅ-Pô-vôh-‚ïh-q¼-¿e¼-m- hôGÅ-GŸÛ-»ôh-q-mh-q-hï-mÛ-JËôP-iôP-ŸÛP-Vïm-HÛ-M¾-Å-JËôP-iºôºÛ-mP- z½‰m-ºyÛm-¾Å-DP-ŸÛG-mP-¾Å-;-‚ïh-¤Dm-ŸÛG-»Ûm-ºhÝG- »P-M¾-Å-qï-TÛP-GÛ-IôP-ÇkïºÛ-ºyôh-zÇeïm-±m-q-mÅ-Ǩm-DP-±P-¤ºÛ-mP-±-z-mh-¼ÛGÅ-n¤Å-¾-ŸÛz-¤WâG-»G-qô-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-z;ôh-Ez-zbP-ºhÝG-¾- M-mG-hzÞÅ-ºyôh-zÇeïm-¾Å-DP-mÅ-ˆP-ÇSôm-zl-zbP-»ôh-q-¼ïh- uÛ¼-zbP-mh-ºhÛ-zŸÛm-hGÝm-hÝÅ-Ez-ˆÛ-»ôh-qºÛ-±ôh-¯ÛÅ-‚ïh-zŸÛm-qhP-hïP-ÅP-M-¤ÛºÛ-¾ô-Gż-ÇÀïzÅ-¾-Zï-z¼-ÅôP-®P-IôP-hP-IôP-GÅïz-DG-GÛ-mP-ºIâ¾-ŸÝh-Vï-zºÛ-hÝÅ-±ôh-»Ûm-q-¼ïh-¾-±P-¤Å-¸z-¸z-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-hÝÅ-±ôh-ÁÛG-ˆP-»Ûm-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-‚ïh-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།