¿Ëô-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-M¾-Dz-Íï¾-ž-¶-iôºÛ-ÆÛh-º²Ûm-mÅ-M-mG-GÝP-ƒm-±ôGÅ-qÅ-»Þ¾-hïºÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-hôm-¾-fï-‚ãÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅ-Bôm-zXôh-‚Å-ºhÝG


2003-12-27
Share

{}ü ühï-»P-Íï-qÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-mÅ-D-Å-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-GŸÛGÅ-m- ¿Ëô-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-M¾-Dz-Íï¾-ž-¶-iôºÛ-ÆÛh-º²Ûm- w×¼m-ÅÛÅÛ-;ô- w×ô-¾ô-¼-Åï-mÅ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-Ç+zÅ- M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-‚ïh-MãºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-mÛ-Íï¾-ž-¶-iºÛ-¤Û-¤P-±ôºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-hP-ºhÝm-q-¼ïh- hï-ºi-»Ûm-hÝÅ-hïºÛ-fôG-M¾-Dz-GŸm-q-ÁÛG-mÅ-¼P-GÛ-¿e-z-Ez-Gh¾-‚ïh-MãºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-GbÛP-Mã-hï-mÛ-¤-ºôÅ-q-¼ïh-TïÅ-M-mG-GÝP-ƒm-±ôGÅ-qÅ-»Þ¾-hïºÛ-xôGÅ-ºG¾- w-¼-zÞm-iô- ¤¼-bÛ-M¾-»ôPÅ-zTÛPÅ-z=ô¾-±ôGÅ-q¼-Mz-zBô¼-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Bôm-zXôh-GmP-ºhÝG- GôP-hÝ-ŸÝÅ-qºÛ-±ôGÅ-q-hï-mÛ-h¤¼-ÁôG-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-ÁÛG-»Ûm-q-hP-GŸÝP-GÛ-h¤G-¤ÛºÛ-¤Z¤-fïPÅ-¤P-ºDôm-ºFâGÅ-‚ãP-¥ôP-»ôh-q-ÁÛG-»Ûm-ºhÝG ºôm-ˆP-±ôGÅ-q-hïºÛ-ºGô-ºFÛh-±ôÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-Ç+zÅ-iÛ¾-zOGÅ-‚ïh-MãºÛ-±ôGÅ-qºÛ-¤ÛP-»ôh-qºÛ-Hïm-GôÅ-hP-Ÿ-¤ô-ÅôGÅ-zhÝm-yG-ºGº-ÁÅ-ÇSôm-M-mG-mÅ-º‚ô¼-»ôh-¾ÞGÅ-hP-G¾-ÆÛh-ÆÛh-º²Ûm-PôÅ-mÅ-M¾-Dz-hôm-hG-fÞGÅ-ºy¾-Vïm-qô-»ôh-m- M¾-uÛºÛ-¤fÞm-ºHã¼-ŸÝ-hGôÅ-q-¾Å-Vz-ÆÛh-ˆÛ-hGôÅ-¤Dô-Iâz-fzÅ-‚ïh-q-»Ûm-m-mô¼-ºFâ¾-¼ïh-TïÅ-zÁh-ºhÝG- »P-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-mÅ-M-mG-¤Z¤-P-±ô-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-fôG-mÅ-ºƒï¾-z-¤ïh-®P-GŸÝP-±z-ˆP-»ôh-¤-¼ïh- hï-ºi-»Ûm-hÝÅ-Gmh-hôm-ºhÛºÛ-fôG-P-±ôÅ-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-zMãh-mÅ-ŸÝ-zMãh-‚ïh-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG- GôP-ŸÝÅ-»Þ¾-hïºÛ-mP-ºV¼-¾ôºÛ-xÛ-¹-GÅÞ¤-qºÛ-mP-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-‚ïh-Mã-»Ûm-q-hP- xôGÅ-ºG¾-h¤¼-ÁôG-Hïm-¾ôG-±ôGÅ-qºÛ-PôÅ-mÅ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-h¤ÛGÅ-ÅÞ-Á-wÛG- Èm-i¾-ŸïÅ-q-hï-ÇS-Hïm-¾ôG-ºDôm-ºFâGÅ-‚ãP-zºÛ-Ç+zÅ-ºGô-ºFÛh-¤Dm-hï-zŸÛm-ºôÅ-¾PÅ-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།