ÍÛ-¼m-mP-Å-G»ô¤-HÛ-Aïm-qÅ-Gôh-VGÅ-‚ãP-z-n¤Å-¾-º²¤-JÀÛP-Eôm-»ôPÅ-mÅ-¤fÞm-ºHã¼-¼ôGÅ-¼¤-º‚ô¼-Mã-ºGô-z®ßGÅ-»ôh-qü


2003-12-27
Share

{}ü ühï-»P-ÅÞh-ÅÛºÛ-IôP-Eï¼-ºWÛ-aÛ-¶-mÅ-Íï-Íïw-qÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-mÅ-±ïÅ-27-ZÛm-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-GŸÛGÅ-m- zhÝm-yG-ºhÛºÛ-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-ÍÛ-¼m-HÛ-IôP-Eï¼-„ˤ-ŸïÅ-qºÛ-mP-ÇS-iô-Å-»ô¤-ÁÝGÅ-Vïm-qô-ÁÛG-Mz-qÅ-Aïm-HÛ-h-z¼-IPÅ-±h-zbôm-q¼-¿e¼-m-¤Û-IPÅ-ZÛÅ-FÛ-®¤-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-xÛm-»ôh-q-hP-¤Û-IPÅ-FÛ-FG-ºGº-ÁÅ-©Å-Bôm-hP-Çkôh-EÛ¤-Áݾ-¤ïh-ºHã¼-»ôh-q-hï-hG-¾-¤fÞm-ºHã¼-Vïh-º²¤-JÀÛP-»Þ¾-Iâ-GP-Å-mÅ-¼ôGÅ-¼¤-GmP-MãºÛ-Ÿ¾-zŸïÅ-GmP-»ôh-ºhÝG ¿ËG-q¼-hÝ-h‚Ûm-»Þ¾-hP-ºW¼-¤Û-aÛ- ¼-ÁÛ-»- ÅÞh-ÅÛ-zTÅ-mÅ-D-Å-¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ŸôG-q-mÅ-¼ôGÅ-¼¤-º‚ô¼-Mã-ºGô-z®ßGÅ-»ôh-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG- h-G-mP-zŸÛm-IôP-Eï¼-WÛ-aÛ-¶ºÛmP-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-M¾-uÛºÛ-M-I¤-h¤¼-qôºÛ-PôÅ-mÅ-Gôh-VGÅ-‚ãP-zºÛ-¤Û-¤P-ºzÞ¤-GZÛÅ-®¤-HÛ-º±ô-zºÛ-¤fÞm-ºHã¼-Vïh-»Þ-¼ô-Å-»-zTß-º¤-Í-¼ÛºÛ-^ô-¾¼-Å-»-zTß-GZÛÅ-®¤-HÛ-¼ôGÅ-¼¤-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-»ôh-ºhÝG »P-ÍÛ-¼m-GŸÝP-mÅ-D-Å-¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-h-¼ïÅ-Aïm-Pm-Gôh-VGÅ-‚ãP-z-hï¼-ÍÛ-Åï-¼×¾-wÞh-hï-¤Ûm-º²¤-JÀÛP-M¾-Dz-ÅÞ-ºi-ÁÛG-mÅ-ˆP-¼ôGÅ-¼¤-GmP-m-hGº-zÅÞ-ŸÝ-Mã-»Ûm-ŸïÅ-hP-¿ËG-q¼-hÝ-xÛºÛ-M¾-Dz-mÅ-hPÅ-„ÀPÅ-ŸzÅ-ŸÝ-¤-»Ûm-q¼-DP-q-ŸÛG-¼ôºÛ-ºôG-mÅ-¤Û-Bôz-fzÅ-‚ïh-MãºÛ-Vïh-EÛ-hP-h-G-mP-zŸÛm-Ǩm-zTôÅ-Vïh-Ǩm-hP-ºyâ¾-¼ÛGÅ- ¤Û-¤P-±ôºÛ-Çkôh-GmÅ-Gݼ-ÅôGÅ-¼ôGÅ-¼¤-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-ºhÝG- h-z¼-M¾-Dz-¤P-qô-ÁÛG-mÅ-¾Å-¼ÛGÅ-ºi-¤Ûm-fôG-¤DÅ-q-hP-Ǩm-zTôÅ-‚ïh-¤Dm-hPÅ-„ÀPÅ-z-¤P-qô-ÁÛG-zbP-¸Ûm-»ôh-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།